Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:678 (2004-2005)
Innlevert: 12.04.2005
Sendt: 13.04.2005
Besvart: 20.04.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I Innst. S. nr. 268 (2003-2004) om St.meld. nr. 30 Kultur for læring understreket et flertall i komiteen at "økonomifaget må vurderes styrket i videregående opplæring". I forslag til nye læreplaner ser faget bedriftsøkonomi og regnskap med 25 uketimer erstattet av faget næringslivsøkonomi med 15 uketimer. Også andre forslag synes å redusere fokus på økonomiopplæring.
Hvordan vil statsråden forhindre at det viktige økonomifaget styrkes og ikke svekkes i innhold og omfang?

Begrunnelse

Jeg viser til de uttalelser som komiteen gav om økonomifaget i Innst. S. nr. 268:

"Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og representanten Simonsen, understreker at økonomifagene må vurderes styrket i videregående opplæring."

Videre heter det:

"Økonomifagene

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og representanten Simonsen, har merket seg at departementet ikke har tatt stilling til Kvalitetsutvalgets forslag om å ta faget økonomi/IKT ut av fellesfagene. Flertallet mener at hensikten med inndelingen av det studiespesialiserende utdanningsprogrammet i ulike programområder må være at disse områdene gir mulighet til forskjellig faglig fordypning.
Flertallet viser til at økonomifagene finnes i dag som obligatorisk fag innenfor grunnkurs allmenne fag, økonomiske og administrative fag, innen VKI økonomiske og administrative fag og i studieretning for salg og service. Den endelige plassering og fastsetting av omfanget må skje i samarbeid med partene i arbeidslivet og relevante fagmiljøer.
Flertallet vil likevel påpeke at fagene må videreføres i det nye utdanningsprogrammet for service og samferdsel og innenfor programområdet for samfunnsfag og økonomi i det studiespesialiserende utdanningsprogrammet. I forhold til programområdene for språkfag og for medier, kommunikasjon og formgivningsfag, mener komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre at økonomifag må vurderes i forhold til annen fordypning. Innenfor programområdet for realfag må økonomifag innarbeides."

Komiteens ulike merknader knyttet til økonomifaget gir klare signaler om at økonomifaget skal styrkes og at tilbudet i økonomiske fag skal være minst like stor som i dag på alle nivåer i begge de nye utdanningsprogrammene.
Når bedriftsøkonomi og regnskap ser ut til å bli erstattet av et fag med 10 uketimer mindre og uavklart innhold gir dette ingen signaler om faglig styrking.
Når Økonomi/IKTE som er obligatorisk fag på grunnkurs med 5 uketimer erstattes gjennom fordeling til matematikk Vg1 og samfunnslære Vg2 gir dette gjennom deling og plassering på ulikt kurstrinn signaler om nedprioritering og åpenbart redusert faglig utbytte. Ikke minst fordi undervisningen vil bli overtatt av mattematikklærere og samfunnsfaglærere mens faget i dag undervises av lærere med økonomifaglig bakgrunn.
Jeg oppfordrer statsråden til å følge flertallets merknader om utvikling og styrking av økonomifaget gjennom samarbeid med næringsliv og fagmiljø.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: På oppdrag fra departementet har Utdanningsdirektoratet utviklet læreplaner for de obligatoriske fagene i grunnskolen og for fellesfagene i videregående opplæring. Disse læreplanene er nå på høring og høringsfristen er satt til 10. mai 2005. Læreplanene skal etter planen fastsettes av departementet sommeren 2005.

Når det gjelder økonomifagene er disse ivaretatt på flere måter. I de læreplanene som nå er på høring er økonomi blant annet foreslått som en del av det nye fellesfaget "matematikk praksis" på Vg1. I tillegg skal direktoratet utvikle en ny læreplan for fellesfaget samfunnsfag. Her har departementet bedt om at områder fra økonomidelen i faget økonomi og informasjonsbehandling skal overføres til fellesfaget samfunnslære. Dette faget skal utvides fra 2 til 3 uketimer i videregående opplæring. Faget blir obligatorisk for samtlige utdanningsprogrammer og bidrar til at alle elever får et felles grunnlag i økonomi.

Økonomifagene skal ellers ivaretas spesielt i programområde for Samfunnsfag og økonomi. Her skal det utvikles læreplaner for to økonomifag - næringslivsøkonomi og samfunnsøkonomi. Disse to fagene har til sammen et omfang på 25 uketimer. Her skal blant annet etablererkunnskap, regnskap og revisjon, økonomisk styring og økonomisk kontroll ivaretas. Utkast til disse læreplanene er nå under utvikling i direktoratet og sendes ikke på høring før august 2005. Etter planen skal læreplaner for disse programfagene fastsettes innen årsskiftet.

I tillegg vil jeg nevne at alle elever har et visst timetall de kan bruke til å velge fag fra andre utdanningsprogrammer. Jeg vil tro at mange elever vil finne disse økonomifagene som særlig relevante for egen utdanning.