Skriftlig spørsmål fra Rune J. Skjælaaen (Sp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:681 (2004-2005)
Innlevert: 13.04.2005
Sendt: 14.04.2005
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 20.04.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Rune J. Skjælaaen (Sp)

Spørsmål

Rune J. Skjælaaen (Sp): Nye kraftlinjetraseer skaper debatt. Den planlagte 420 kV ledningen mellom Eidfjord og Samnanger vil føre til store inngrep i uberørt natur, vernede vassdrag og det estetiske knyttet til Hardanger som turistmål.
Hva vil statsråden gjøre for å unngå store naturinngrep når alternativer finnes?
Begrunnelse

Statnett planlegger en ny 420 kV ledning mellom Sima kraftverk i Eidfjord kommune og transformatorstasjonen i Børdalen i Samnanger kommune. Statnett har varslet oppstart av arbeidet med melding etter plan- og bygningsloven og energiloven.
Kraftledningen vil være godt synlig i landskapet langs Hardangerfjorden, et område som er et av de viktigste turistmål i Norge og som genererer store inntekter lokalt og nasjonalt.
Kraftledningtraseen vil gå gjennom uberørte naturområder hvor der ikke er foretatt tekniske inngrep. Statnett vurderer å legge traseen gjennom Døgersdalen og videre i fjordspenn via Åsen/Bije til Oksenhalvøya og videre til Granvin. Et slikt valg vil gjøre inngrep i et tilnærmet uberørt område. I tillegg er Døgersdalen et vernet vassdrag.
Den foreslåtte traseen utover Oksenhalvøya mot grensen til Granvin kommune går gjennom et område som er turvei både sommer og vinter og et viktig rekreasjonsområde, den gamle postveien til Granvin.
Nye kraftlinjer vil i de aller fleste tilfeller skape debatt. Problematikken rundt mulig stråling i befolkede områder viser dette og kabling blir sett på som et alternativ til luftspenn. I denne saken er det som skrevet ovenfor andre problemstillinger; uberørt natur, vernede vassdrag det estetiske knyttet til Hardanger som turistmål m.m.
Alternativer til luftspenn er mulig ved å legge sjøkabel. Statnett har signalisert at et slikt alternativ er et kostnadsspørsmål.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Spørsmålet ble overført fra miljøvernministeren.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har opplyst at Statnett SF nylig har startet opp planarbeid for en eventuell 420 kV kraftledning mellom Eidfjord og Samnanger med sikte på å fremme en melding til NVE om tiltaket. NVE behandler slike meldinger etter reglene om konsekvensutredninger i medhold av plan- og bygningsloven. Alternative løsninger vil inngå i en slik behandling.

Statnett må deretter søke konsesjon etter energiloven for kraftfremføringen. Søknaden vil bli underlagt en omfattende saksbehandling der alle interesserte vil få uttale seg, bl.a. på lokale orienteringsmøter i regi av NVE.

Jeg vil også påpeke at Statnett som tiltakshaver underveis i denne prosessen vil ha en utstrakt kontakt med lokale interesser, grunneiere, andre brukerinteresser, miljøinteresser mv.

NVEs konsesjonsvedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet. Departementet vil i slike situasjoner foreta en fullstendig gjennomgang av saken og avholde befaring og møter i distriktet før det treffes endelig vedtak.

Jeg er trygg på at denne fremgangsmåten vil sikre at de forhold representanten Skjælaaen er opptatt av vil bli grundig vurdert og belyst, men ber om forståelse for at jeg ikke kan gå inn på en vurdering av saken på det nåværende tidspunkt.