Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:684 (2004-2005)
Innlevert: 13.04.2005
Sendt: 14.04.2005
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 26.04.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I dagens nettutgave av Aftenposten er det en artikkel om en farlig fange som stakk av etter forballkamp. Mannen er betegnet som farlig og er sikringsfange på et psykiatrisk sykehus i Østfold. Mannen er dømt for to drapsforsøk og flere trusler, ifølge avisen.
Siden også denne typen samfunnsreaksjon har som mål å ivareta samfunnets behov for sikkerhet, er justisministeren fornøyd med det som har skjedd, og hvilke tiltak bør iverksettes for å hindre at noe slikt kan skje igjen?

Begrunnelse

At en person med et slikt rulleblad slippes ut blant vanlige folk overgår, etter mitt skjønn, enhver form for sunn fornuft. At vedkommende muligens skal tilbakeføres til samfunnet håper jeg forutsetter at denne personen er ufarlig. I motsatt fall vil vedkommende på nytt kunne utsette uskyldige mennesker for fare. Det hevdes fra den faglige ledelsen ved psykisk helsevern i Østfold at "når mennesker er innlagt og dømt, betyr ikke dette at de 24 timer i døgnet skal sitte bak lås og slå [...]."
Det hevdes videre at det skal lages et behandlings- og sikringstiltak rundt dem.
Under forutsetning av at fremstillingen her er korrekt beskrevet, forventer jeg at justisministeren og eventuelt andre medlemmer av Regjeringen sørger for at slike tilfeller ikke skjer igjen i fremtiden. Historien til denne personen viser tydelig at samfunnet her har et klart behov for å kunne beskytte seg mot vedkommende.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Innledningsvis skal bemerkes at personen som omtales i aktuelle artikkel i Aftenposten, i 2003 ble dømt til tvunget psykisk helsevern. Da denne strafferettslige særreaksjonen sorterer under Helse- og omsorgsdepartementet blir dette spørsmålet besvart av helse- og omsorgsministeren.

Personer som dømmes til tvunget psykisk helsevern er pasienter i pasientrettighetslovens forstand og faller følgelig under helsetjenestens ansvarsområde. Den nærmere reguleringen av denne pasientgruppen følger av lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven), og da særlig kap. 5: Dom på overføring til tvunget psykisk helsevern. Det følger av denne lovs § 3-5 at den som er overført til tvunget psykisk helsevern skal ha døgnopphold i en institusjon de tre første ukene. Etter dette er det den faglige ansvarlige som skal bestemme hvordan det tvungne psykiske helsevernet til enhver tid skal gjennomføres. Det heter i § 3-5 at det ved avgjørelsen skal "legges vekt på hensynet til behandlingen av den domfelte, og særlig på behovet for å beskytte samfunnet mot faren for nye alvorlige lovbrudd".

Psykisk helsevernloven § 3-5 angir altså hvilke hensyn den faglige ansvarlige skal legge vekt på ved vurderingen av hvordan særreaksjonen skal gjennomføres. Ved siden av behandlingshensynet skal det særlig legges vekt på behovet for å beskytte samfunnet mot ny og alvorlig kriminalitet. Ved valg av behandlingsform må det derfor vurderes hvilken risiko det innebærer dersom den domfelte får friere forhold. Helsetilsynet ser likevel alvorlig på saken, og har gjort meg oppmerksom på at de har besluttet å reise tilsynssak for å undersøke nærmere hvilke vurderinger som ble foretatt i forkant av denne utflukten.