Skriftlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:695 (2004-2005)
Innlevert: 18.04.2005
Sendt: 18.04.2005
Besvart: 25.04.2005 av landbruks- og matminister Lars Sponheim

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): I svaret på spørsmål nr. 2 i spørjetimen i Stortinget 13. april d.å. orienterte statsråden om ei gruppe som vurderer den praktiske kontrollen av småfesjukdommar. Det er viktig at den problemstillinga spørsmålet omhandla, sal av tekselverar mellom Rogaland og Hedmark, tilflyt gruppa Mattilynet har nedsett. Det ser også ut til at den rolla den nasjonale kompetansen på produksjonsdyr skal ha i kontrollarbeidet, treng ei nærare avklaring.
Kan statsråden stadfesta at han vil oversenda relevant informasjon til gruppa?

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Som jeg sa i mitt svar på spørsmål nr. 2 i spørretimen 13. april d.å., vil jeg avvente arbeidsgruppens innstilling og Mattilsynets vurdering før departementet tar stilling til om regelverket som gjelder den praktiske kontrollen med småfesykdommer skal endres. Jeg kan forsikre representanten Kleppa om at når referatet fra spørretimen i Stortinget 13. april er endelig, skal jeg sende utskrift av den delen som gjelder spørsmål nr. 2 over til Mattilsynet, slik at de kan videreformidle det til arbeidsgruppen de har nedsatt. Landbruks- og matdepartementet sitter ikke på materiale som ikke er kjent for arbeidsgruppen og Mattilsynet. Den nasjonale kompetansen på sauehold og sykdommer hos sau er representert i gruppen, så jeg føler meg sikker på at alle sider ved bekjempelse av småfesykdommer blir tatt godt hånd om gjennom arbeidet i gruppen.