Skriftlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:688 (2004-2005)
Innlevert: 14.04.2005
Sendt: 15.04.2005
Besvart: 20.04.2005 av landbruks- og matminister Lars Sponheim

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Bøndernes Innkjøpslag i Balsfjord leverer kraftfôr og gjødsel. Laget forhandler Fiskå Mølles kraftfôr og tar til Balsfjord ca. 450 tonn pr. måned. Fôret koster 12-20 øre mer pr. kg uten frakttilskudd. Grunnen er O-sonen til FKTs bedrift på Bergneset. Dette oppleves konkurransevridende. Ny kornordning skulle stimulere til økt konkurranse.
Vil statsråden foreta en endring av aktuell forskrift slik at det gis likebehandling av aktørene angående frakttilskuddets størrelse?

Begrunnelse

Bøndernes Innkjøpslag i Balsfjord har vært en betydelig leverandør av kraftfôr og gjødsel til landbruket, men konkurransevridningen grunnet FKTs virksomhet på Bergneset gir betydelige merkostnader for bøndene som velger å kjøpe fôr fra laget.
FKTs frakttilskudd gir virksomheten er særstilling i Nord Norge. Konkurrentene har vanskelig for å konkurrere slik frakttilskuddet er bygd opp. For hvert tonn kraftfôr innkjøpslaget omsetter for Fiskå Mølle, sparer det offentlige 70-100 kr. i tilskudd ved at kraftfôret er produsert i Rogaland.
Gjennom en justering av forskriften er det mulig å endre tilskuddet til også å omfatte drøvtyggerfôr. Dette vil medføre en likebehandling av størrelsen på frakttilskuddet mellom aktørene. Videre vises til Follarapporten som fastslår at gjeldene ordning begrenser konkurransen.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Det er få aktører i det norske korn/kraftfôrmarkedet. I en slik situasjon er det en utfordring å få til en fungerende konkurranse. Sentrale aktører i kraftfôrproduksjonen er Felleskjøpgruppen, bygdemøllene og Fiskå Mølle.

Landbruksdepartementet er oppmerksom på at situasjonen i Nord-Norge er annerledes der det nå bare er én kraftfôrprodusent, Felleskjøpet Trondheim. Det er imidlertid ikke noe i markedsordningen for korn som hindrer aktører å etablere kraftfôrproduksjon i Nord-Norge. I utformingen av eksisterende frakttilskuddsordninger er det tatt hensyn til ønske om å opprettholde en desentralisert kraftfôrproduksjon med fordeling av anlegg over hele landet. Det gis i dag mellomfrakttilskudd til frakt av korn fra overskuddsområdet på Østlandet til underskuddsområdet på Vestlandet og i Nord-Norge. Dette tilskuddet gis bare ved frakt av korn og ikke ved frakt av kraftfôr. Det har kommet forslag om å gi mellomfrakttilskudd på "korndelen" i kraftfôret som fraktes nordover. Konsekvensen av en slik løsning vil være at kraftfôrprodusenter i Sør-Norge vil få økt sin konkurransedyktighet i Nord-Norge. En slik endring vil imidlertid på sikt kunne påvirke anleggsstrukturen for kraftfôrproduksjon i retning av en mye mer sentralisert kraftfôrproduksjon i landet konsentrert om noen få anlegg. Jeg har ikke planer om å endre forskriften for frakttilskuddsordningene i en slik retning.