Skriftlig spørsmål fra Jørund Leknes (SV) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:690 (2004-2005)
Innlevert: 15.04.2005
Sendt: 15.04.2005
Besvart: 25.04.2005 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Jørund Leknes (SV)

Spørsmål

Jørund Leknes (SV): Datateknologiens utvikling har medført at vi nå kan følge tv-sendinger via Internett. NRK tilbyr også dette til Norges innbyggere. Dessverre bruker NRKs web-tv ikke åpne standarder. Dette fører til at de som ikke bruker programvare fra en bestemt leverandør ikke blir i stand til å følge sendingene. Det eksisterer gode alternativer.
Vil statsråden ta initiativ til å få NRK til å etablere tv-sendinger via Internett basert på åpne standarder, for eksempel MPEG4?

Begrunnelse

Programvaresektoren er preget av monopollignende tilstander, med store aktører som dominerer enkelte programvareområder. En viktig årsak til at disse monopolene ikke brytes ned er begrensninger i brukernes valgfrihet fordi leverandørene ikke bruker åpne standarder. En åpen standard er en fritt tilgjengelig spesifikasjon på et format eller en protokoll for kommunikasjon med digital hjelpemidler. Alternativet til dette er proprietære formater eller protokoller.
Teknologirådet anbefaler i rapporten "Programvarepolitikk for fremtiden" bruk av åpne standarder. Statens informasjonstjener, ODIN er stort sett basert på åpne standarder.
Norsk Rikskringkastning sin løsning for web-tv baserer seg på en Microsoft-løsning. Dette stenger mange brukere ute, fordi denne løsningen støttes av svært få andre leverandører. Dette er særlig et problem for brukere av løsninger basert på åpen kildekode, for eksempel Linux.
Det finnes gode alternativer, for eksempel basert på MPEG4.
Høgskolen i Østfold gjør NRK og NRK2 tilgjengelig til brukere tilknyttet Uninett med MPEG4. Denne løsningen er ikke tilgjengelig for personer som ikke er tilknyttet Uninett. NRK har mulighet til å tilby alle Internettbrukere en tilfredsstillende løsning, men gjør det ikke i dag.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Etter NRKs vedtekter § 3-2 består kjernevirksomheten av fjernsynskanalene NRK1 og NRK2 og radiokanalene P1, P2 og P3. I tillegg inngår "annen redaksjonell virksomhet som omfatter tekst-tv, Internett og andre medieplattformer som egner seg til formidling av redaksjonelt innhold" etter vedtektene i NRKs allmennkringkastingsvirksomhet.

Nett-tv er følgelig ikke underlagt de samme detaljerte vilkår som kjernevirksomheten. Det er likevel klart at NRK av hensyn til sin legitimitet som lisensfinansiert kanal er forpliktet til å innrette tjenester som inngår i allmennkringkastingsvirksomheten på en måte som gjør at en størst mulig andel av befolkningen kan benytte dem.

NRK gir overfor departementet uttrykk for at man er grunnleggende og prinsipiell tilhenger av åpne standarder, og støtter arbeidet med å utvikle disse. NRK har vært samarbeidspartner i flere prosjekter for utvikling av åpne standarder gjennom EBU, bl.a. MPEG4. NRK var en av pionerene i Europa i testing av standarden MPEG4. Når gode alternativer for streaming til nettradio og nett-tv blir tilgjengelig på åpne standarder med tilsvarende kvalitet, funksjonalitet og utbredelse som de NRK i dag benytter, vil selskapet gå over til det åpne formatet. Den kommende versjonen av MPEG4 AVC (H264) vil kunne tilfredsstille kvalitetskravene, men basert på NRKs kunnskaper om utviklingen, antas det å ta minst to år før den er tilgjengelig.

NRK understreker at selskapets valg av standarder for nett-tv er gjort etter grundig overveielse. NRK anslår at minst 95 pst. av nettbrukerne uten store problemer kan bruke Windows Media. Dersom et åpent format ble benyttet, ville tallet bli dramatisk lavere.

For mange er det en høy terskel for å ta i bruk ny teknologi. NRK har lagt betydelig vekt på at det skulle være så enkelt som mulig for brukerne å ta nett-tv-tilbudet i bruk. I valget av standarder for nettradio og nett-tv har NRK lagt størst vekt på å velge et format som brukerne i størst mulig grad skal kunne ta i bruk uten å måtte laste ned og installere nye programmer eller moduler på sin PC. I tillegg var det viktig å kunne bruke det samme formatet både til lyd og video. Valget falt derfor på Windows Media. Brukere av Mac og Linux vil med installasjon av forholdsvis enkle tilleggsprogrammer få tilgang til sendingene.

NRK har et omfattende apparat for produksjon og distribusjon av nett-TV. Dersom man skulle levere innholdet på mange parallelle formater samtidig, ville det etter selskapets syn ikke være ressurser til å levere et så omfattende tilbud som NRK gjør i dag.

Et annet viktig moment for NRK er at det bare er Windows Media som har en fullgod løsning for DRM (Digital Rights Management, eller rettighetskontroll). De som har rettigheter til å distribuere sendinger og programmer på nett-tv, krever ofte at NRK kan kontrollere hvordan programmet eller innslaget brukes, dvs. at selskapet har mulighet til å kontrollere hvem som kan se innslaget, når de kan se innslaget, hvor mange ganger brukerne kan se innslaget, hvor brukerne kan se innslaget osv. Uten slike verktøy vil NRK ikke kunne forhandle rettigheter til svært mange av dagens programmer og sendinger.

NRK og Høgskolen i Østfold (HiØF) distribuerer NRKs nett-tv i åpen standard (MPEG4) som et prøveprosjekt i et lukket nettverk. NRK tester her ut såkalt multicast-teknologi i samarbeid med HiØF, men kan ikke benytte denne løsningen i det åpne nettet.

Jeg støtter opp om de teknologivalg NRK har foretatt. Det ville neppe tjene allmennkringkastingen dersom NRK skulle endre standarder for nett-tv. Valg av åpne standarder i dag ville redusert både tilgjengeligheten til tjenesten og bredden i programtilbudet som tilbys på nett-tv. NRK arbeider allerede i dag aktivt med å fremme og utbre åpne standarder og vil gå over til åpne standarder når de har en tilfredsstillende funksjonalitet. Jeg kan følgelig ikke se at det er ønskelig eller nødvendig å ta initiativ til at NRK skal skifte standard for nett-tv, slik status er for utviklingen av åpne standarder i dag.