Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:692 (2004-2005)
Innlevert: 15.04.2005
Sendt: 18.04.2005
Besvart: 22.04.2005 av utenriksminister Jan Petersen

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Etter å ha sonet ferdig en dom på 18 år, ble Mordechai Vanunu løslatt fra fengsel i april 2004. Israelske myndigheter fortsetter forfølgelsen av Vanunu, som er i klar strid med menneskerettighetene. Vanunu holdes i husarrest. Hans søknad om asyl i Norge er avslått. Tidligere dialog med israelske myndigheter i denne saken har ikke gitt resultater.
Hva konkret vil utenriksministeren nå foreta seg overfor israelske myndigheter, og hvilken reaksjon vil bli formidlet?

Begrunnelse

Etter å ha sonet ferdig en dom på 18 år, 12 av disse årene i isolat, ble Mordechai Vanunu løslatt fra fengsel i april 2004. Det ble kjent i oktober samme år at Vanunu hadde søkt politisk asyl i Norge. I den forbindelse tok blant annet Kåre Willoch sterkt til orde for å innvilge Vanunu asyl i Norge.
Utenriksministeren uttrykte på det tidspunkt at både ytringsfrihet og bevegelsesfrihet er vernet i folkeretten, og at det forventes at Israel respekterer sine folkerettslige forpliktelser. Utenriksministerens forventninger ble gjort til skamme da Vanunu ble satt i husarrest kort tid etterpå. Israelske myndigheter fortsetter forfølgelsen av Vanunu, som er i klar strid med menneskerettighetene. Samtidig avslår norske myndigheter Vanunus søknad om asyl. Stilt overfor et år i husarrest ber Vanunu norske myndigheter reagere overfor israelske myndigheter.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Jeg er kjent med at israelske myndigheter nylig har besluttet at forbudet som Mordechai Vanunu ble pålagt ved løslatelsen for ett år siden mot å forlate Israel, forlenges med ytterligere ett år. Jeg er også informert om at Israeli Defence Forces har forlenget restriksjonene på Vanunus ytringsfrihet med 6 måneder.

Som representanten konstaterer, så fører Norge en dialog med Israel om Vanunus sak. Saken har flere ganger vært tatt opp med israelske myndigheter.

Jeg er skuffet over at Israel har fornyet restriksjonene som er pålagt Vanunu. Både ytringsfriheten og bevegelsesfriheten er sentrale menneskerettsprinsipper. Jeg vil fortsatt følge denne saken nøye, og jeg vil når anledningen byr seg ta den opp igjen med israelske myndigheter.