Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:696 (2004-2005)
Innlevert: 18.04.2005
Sendt: 18.04.2005
Besvart: 21.04.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Er det i tråd med intensjonene å tolke rettsreglene slik at det skal pålegges moms på mottatte gaver, som er gitt frivillig, og hvor tjenesten åpenbart har et ideelt formål, som også er til nytte for alle som velger ikke å gi noen gave til formålet?

Begrunnelse

Trysil Ferie og Fritid AS er av Hedmark fylkesskattekontor ilagt moms på løypetilskudd fra lokalbefolkningen, hytteeiere og reiselivsbedrifter. Firmaet sender hvert år ut spørsmål til lokalbefolkningen, hytteeiere og reiselivsbedrifter om de vil gi en gave som skal benyttes til å vedlikeholde løypenettet i området. Selskapet får inn noen titusener kroner på denne måten til formålet. Det er ingen forbindelse mellom å yte en gave og benytte løypenettet.
Selskapet benytter så idrettelag til å forestå selve jobben og betaler disse for jobben. Gjennom et bokettersyn er selskapet ilagt moms på disse gavene, og fylkesskattekontoret fastholder i brev av 4. februar 2005 at disse tilskuddene faller innenfor avgiftsområdet. Trysil Ferie og Fritid opplyser at dette praktiseres annerledes i andre fylker.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Etter merverdiavgiftsloven er enhver omsetning av varer og tjenester som faller innenfor lovens anvendelsesområde avgiftspliktig. Dette innebærer at alle som driver næring med omsetning av avgiftspliktige varer og tjenester over en viss størrelse, skal beregne utgående merverdiavgift. Siden opparbeiding og vedlikehold av løypenett er omfattet av lovens tjenestebegrep, vil denne virksomheten i utgangspunktet være avgiftspliktig.

Som det fremgår av merverdiavgiftsloven § 3 nr. 2 er det et vilkår for avgiftsplikt at en vare eller tjeneste omsettes. I forhold til tjenester er dette definert som ytelse av en tjeneste mot vederlag. Definisjonen av omsetning forutsetter med andre ord en gjensidig bebyrdende transaksjon - ytelse mot motytelse. Ved etablert praksis har dette blitt forstått slik at det må foreligge en direkte kobling mellom tjenesten som ytes, og vederlaget som mottas.

Ved frivillige overdragelser uten motytelser vil det ikke være tale om en gjensidig bebyrdende transaksjon. En følge av dette er at merverdiavgiftslovens krav til omsetning ikke er oppfylt. I disse tilfellene skal det derfor ikke beregnes merverdiavgift av tjenesten. Motstykket til dette er at det ikke foreligger fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser som referer seg til denne virksomheten.

Du viser i ditt spørsmål til at Trysil Ferie og Fritid AS er pålagt å beregne merverdiavgift på løypetilskudd som ytes fra lokalbefolkningen, hytteeiere og reiselivsbedrifter. Saken er ikke behandlet i Finansdepartementet, og jeg har innhentet informasjon fra skatteetaten. Jeg har forstått at pålegget skjedde som følge av et bokettersyn i selskapet. Fylkesskattekontoret foretok deretter en etterberegning av merverdiavgift.

Som det fremgår av ovennevnte har det ikke vært lovgivers intensjon at det skal beregnes merverdiavgift på frivillige overdragelser uten motytelse. Hvorvidt det foreligger en gaveoverdragelse, herunder om overdragelsen innebærer et element av vederlag for tjenesten, må imidlertid avgjøres etter en totalvurdering i det enkelte tilfelle.

Etter de opplysninger jeg har fått, har imidlertid fylkesskattekontoret nå frafalt all etterberegning av merverdiavgift i den konkrete saken det her vises til. Saken er etter det jeg forstår heller ikke påklaget. Skattedirektoratet har også nylig sendt ut en melding til fylkesskattekontorene hvor det fremgår at det i utgangspunktet ikke skal beregnes merverdiavgift på løypetilskudd. Jeg har på denne bakgrunn ikke funnet det naturlig å gå nærmere inn i denne sakens enkeltheter.