Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:697 (2004-2005)
Innlevert: 18.04.2005
Sendt: 19.04.2005
Besvart: 27.04.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Årets gaupejakt er avsluttet. Status er at 44 av 51 gauper ble skutt, hvorav 15 var hunndyr. I stortingsmeldingen om rovvilt i norsk natur skriver Regjeringen blant annet at "Bestandsutviklingen for gaupe vurderes som bekymringsfull i deler av landet".
Hvordan skal statsråden sikre at nemndene definerer kvoter som sikrer at det nasjonale bestandsmålet Stortinget har bestemt for gaupe vil bli nådd, og når legger statsråden opp til at målet blir nådd?

Begrunnelse

I sitt svar på mitt skriftlig spørsmål nr. 467 om gaupebestanden 10. februar 2005 skriver miljøvernministeren at "Departementet har kontaktet Direktoratet for naturforvaltning vedrørende årets gaupejakt. Direktoratet mener det er forsvarlig å beskatte gaupe gjennom en kvotebasert jakt i 2005, men at kvotens størrelse, fordeling og jaktens utvikling i tiden framover må vies særskilt oppmerksomhet. Jeg forutsetter at nemndene tar hensyn til dette i sine vurderinger". Flere faglige aktører, blant dem WWF, har lenge pekt på at kvotene for årets fangst ikke ville føre til noen øking i bestanden.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Representanten viser til at bestandsutviklingen for gaupe er bekymringsfull i deler av landet, og etterlyser en plan for når det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige ynglinger av gaupe skal nås.

Det er bred politisk enighet om at gaupebestanden skal økes fra dagens nivå til et mål om 65 årlige ynglinger i landet. Stortinget fastsatte dette gjennom behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur, jf. Innst. S. nr. 174 (2003-2004). Stortinget har ikke angitt noe konkret årstall for når de aktuelle mål for hver art skal være nådd.

Målet om 65 årlige ynglinger av gaupe er videre fordelt på åtte regioner, samtidig som ansvaret for forvaltningen av gaupe ved ulike bestandssituasjoner er regulert i egen forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften). Det er bred enighet om at det fortsatt skal kunne tillates jakt på gaupe samtidig som bestanden bygges gradvis opp til de fastsatte nivåer i den enkelte region. Dette har blant annet sammenheng med de skadesituasjoner som kan oppstå i forhold til husdyr og tamrein i deler av landet. For å sikre en måloppnåelse på sikt er det imidlertid viktig at de jaktkvoter som settes i den enkelte region er lavere enn den naturlige tilveksten i gaupebestanden fram til bestandsmålet er nådd.

Der gaupebestanden i en region ligger over det fastsatte bestandsmålet for regionen, er det de nye regionale rovviltnemndene som har ansvaret for å fastsette en forsvarlig jaktkvote slik at bestanden ved neste års yngling ikke kommer under bestandsmålet. Dette skal styres gjennom fastsetting av en totalkvote, og eventuelt gjennom en startkvote og en hunndyrkvote i hver region.

Der bestanden ligger under det fastsatte måltallet for regionen er det Direktoratet for naturforvaltning som har ansvaret for å fastsette en forsvarlig jaktkvote som sikrer en vekst i bestanden. Der bestanden over tid viser en vekst mot bestandsmålet for regionen skal direktoratet normalt delegere myndighet til rovviltnemnden.

I 2005 ble en jaktkvote på til sammen 51 dyr i hele landet fastsatt gjennom beslutninger fattet av den enkelte fylkesmann og av egne gaupenemnder i Hedmark og i Nord-Trøndelag/Fosen. Hunndyrkvoten ble fastsatt til 17 dyr for å unngå for stor avskyting av hunndyr, og dermed sikre en større kontroll med den reproduserende del av bestanden. Totalt ble 44 dyr felt gjennom gaupejakta i 2005, herunder 15 hunndyr over 1 år. En begrensning i uttaket av voksne hunndyr i bestanden er viktigere for bestandsutviklingen enn den totale avgangen av dyr. Ut fra opplysninger gitt av Direktoratet for naturforvaltning vil dette uttaket gi rom for den ønskede bestandsøkning på sikt.

I forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) er den enkelte rovviltnemnd pålagt å utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt, herunder gaupe, i sin region. Planen skal utarbeides i nært samarbeid med berørte kommuner og organisasjoner. I denne planen vil det framgå hvordan den enkelte rovviltnemnd vil bidra til å ivareta de nasjonale bestandsmål for gaupe i den enkelte region.