Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:699 (2004-2005)
Innlevert: 18.04.2005
Sendt: 20.04.2005
Besvart: 28.04.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I forbindelse med anskaffelse av nye redningshelikoptre, ble det nedsatt et helikopterfaglig forum (HF) som skulle gjennomgå og anbefale kravkriterier til de nye helikoptrene. Så er skjedd og Justisministeren har bekreftet at HFs krav gjelder. Disse er senere også bekreftet av Stortinget.
Kan forsvarsministeren bekrefte om hun er enig med justisministeren, og at Forsvaret aksepterer og vil bistå i å oppnå Stortingets krav, jf. tidligere vedtak?

Begrunnelse

Stortinget bad om at det skulle nedsettes et helikopterfaglig utvalg i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 44 om den nye redningshelikoptertjenesten. Utvalget har kommet med sin tilråding og justisministeren har bekreftet at disse krav skal overholdes av det helikopteret som velges til fremtidig redningshelikopter. Siden Forsvaret er en av de viktigste aktørene i denne prosessen, er det av vesentlig betydning hvordan Forsvaret opptrer i saken. Av hensyn til den totale kvaliteten på redningstjenesten, og at det overordnede fokus blir på denne, forutsettes det fra min side at de krav som er satt også overholdes av Forsvaret.
Imøteser deres svar med interesse.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: I regi av Justisdepartementet pågår det nå arbeid for å sluttføre de detaljerte kravene som skal stilles til nye redningshelikoptre, slik at kravdokumentet blir dekkende for alle områder som det må stilles krav til. Jeg kan således bekrefte at Forsvarsdepartementet og Forsvaret støtter opp om Justisdepartementets arbeid på dette området og at kravene vil være omforent mellom de to departementene.

Regjeringen har tidligere varslet at den kommer tilbake til Stortinget med anbefalt løsning når den foreligger.