Skriftlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:703 (2004-2005)
Innlevert: 19.04.2005
Sendt: 20.04.2005
Besvart: 27.04.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Våpentyverier fra Forsvarets lagre er uheldig for Forsvaret og for det sivile samfunn. Militære våpen på avveie kan bli brukt som ransvåpen av kriminelle. En større grad av sikring er påkrevd.
Hvordan vurderer statsråden en større grad av sentralisering av Forsvarets våpenlagre i operative leire med mulighet for kontinuerlig vakthold, og kan fjellanleggene på Kolsås, Værnes og Evenes være egnet for lagring av våpen som sjelden er i bruk?

Begrunnelse

To netter på rad i helgen 16. og 17. april har tyver utstyrt med en vinkelsliper tatt seg inn i Forsvarets bunkere på Flekkerøya utenfor Kristiansand. I 2004, natt til 26. august, tok tyver seg inn i et våpenlager på Jørstadmoen, riktignok gjennom bruk av kjentmenn. Det finnes tilsvarende historier. Omorganiseringen av Forsvaret har medført at Forsvarets aktiviteter er lokalisert på færre steder enn tidligere. Likevel har Forsvaret rundt 100 våpenlagre som har sitt rasjonale i den kalde krigs forsvarsstruktur. Trolig har desentraliserte lagre av beredskapshensyn i dag større historisk interesse enn framtidig militær betydning. Arbeiderpartiets synspunkter på dette saksfeltet ble tatt opp i forbindelse med tyveriene på Jørstadmoen. Spørsmålet om behovet for å sentralisere Forsvarets våpenlagre er ikke blitt mindre aktuelt i ettertid. Våpenlagre langt fra operative militærleire er en stor risikofaktor.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Forsvarsstaben nedsatte i uke 16 en arbeidsgruppe under ledelse av Forsvarets logistikkorganisasjon. Arbeidsgruppen skal vurdere sentralisering av Forsvarets lagre for våpen, ammunisjon og sprengstoff. Vurderingen skal inkludere geografisk plassering av lagrene slik at vakthold og sikring kan ivaretas døgnkontinuerlig. Arbeidsgruppen skal være ferdig med sitt arbeid innen utgangen av juni dette år.

Når det gjelder de nevnte fjellanleggene vil en vurdering av egnethet for lagerformål være en integrert del av arbeidsgruppens vurderinger.