Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:704 (2004-2005)
Innlevert: 20.04.2005
Sendt: 20.04.2005
Besvart: 28.04.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Mener miljøvernministeren slike tiltak er så viktige miljøverntiltak at de fortjener økonomisk støtte over statsbudsjettet på bekostning av annet miljøvernarbeid?

Begrunnelse

Ifølge Aftenposten 20. april 2005 har Miljøverndepartementet bevilget 500 000 kr til miljøarbeid i Den norske kirke. Bevilgningen er kommet etter en kort søknad fra Kirkerådet på direkte anmodning fra miljøvernministeren. Ifølge miljøvernministeren vet Kirken best selv hva pengene bør brukes til, men han peker likevel konkret på utviklingen av miljøvennlige gravkranser og jobbing med plener. Ifølge søknaden skal også pengene brukes til å videre utvikle Kirkens hjemmesider på Internett som bl.a. oppfordrer til bønn for meitemarken i kompostbingen. Ifølge Aftenposten er bevilgningen politisk begrunnet fra miljøvernministerens side.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Miljøverndepartementet har et omfattende samarbeid med frivillige organisasjoner. Dette er svært viktig for å stimulere til endret atferd. Kirken er med sin brede virksomhet i alle deler av landet en sentral medspiller i miljøvernarbeidet.

Kirken har spilt en viktig rolle i flere sentrale miljøvernspørsmål opp igjennom årene. Jeg vil spesielt nevne innsatsen for å sette bærekraftig forbruk på dagsordenen på 90-tallet, hvor Kirken laget et radikalt manifest. I 2003 satte Kirken forurensning av havområdene på dagsordenen, og spilte således på lag med Regjeringens hovedsatsing for rent og rikt hav. Ikke minst vil jeg berømme Kirkens rolle i Sellafield-saken, hvor alle Kirkens biskoper undertegnet opprop som de overleverte Church of England. Siste uke appellerte erkebiskopen av Canterbury til velgere om at miljø bør avgjøre stemmegivning i det britiske valget.

Men jeg anser at Kirken fortsatt har et stort potensial for å mobilisere mennesker for miljøvernsaken både i vårt eget land og internasjonalt. Prosjektstøtten som Miljøverndepartementet gir til Kirken skal gå til utadrettede informasjonsaktiviteter. Det er stilt ordinære krav til dokumentasjon og rapportering. Det er naturlig at Kirken, i likhet med andre organisasjoner, begynner med seg selv. Kirken er en stor organisasjon og har dermed et ansvar for egen miljøprofil på linje med det arbeidet staten gjennomfører i Grønn Stat-prosjektet.

Informasjonstiltakene skal også foregå i et nært samspill med Grønn hverdag, som legger vekt på å vise hva den enkelte selv kan bidra med i miljøsaken. Det er viktig å vise at alle kan yte sitt bidrag i miljøarbeidet allerede i dag.

Å få Kirken i tale i miljøvernspørsmål er noe som flere av mine forgjengere har vært opptatt av, uavhengig av politisk parti. Med denne støtten håper Regjeringen å kunne styrke Kirkens mulighet til å kommunisere behovet for økt miljøinnsats til brede befolkningsgrupper, både gjennom samfunnsdebatt, arbeidet i menighetene og ved egen miljøinnsats.