Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:705 (2004-2005)
Innlevert: 20.04.2005
Sendt: 20.04.2005
Besvart: 27.04.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva er status for prosessen med salg av Schultzgate 7, hvorfor har ikke beboerne blitt tatt med på råd i forkant av at salg ble bestemt, og har departementet vurdert videreføring av Schultzgate 7 som studenthus uten statlig eie?

Begrunnelse

Staten står som eier av studenthuset i Schultzgate 7 i Oslo. Her bor ca. 70 studenter, fordelt på både dobbel- og enkelthybler. Studenthuset har en lang og tradisjonsrik historie, og huset styres av beboerne selv. Studenthuset er ikke underlagt Studentsamskipnaden, og representerer sånn sett en uvanlig organisasjonsform for studentboliger i Norge. Ikke desto mindre representerer selvstyret en spennende og fruktbar måte å drive studenthus på. Det var Kristine Bonnevie, Norges første kvinnelige professor, som tok initiativ til opprettelsen av studenthuset. Hun var opptatt av studentenes frihet og rett til selvbestemmelse, og i statuttene som ble vedtatt i 1919 beskrives det hvordan beboerne selv skal ta ansvar for den daglige driften av studenthjemmet. I forbindelse med rehabilitering av taket på huset i 2001 ble det bevilget et ekstraordinært tilskudd til huset, men utover det er huset drevet uten tilskudd de siste 30 årene, ifølge styret.
Nå skal huset imidlertid selges. Studentene som i dag bor i huset ønsker ikke salg, selv om de er enige i at det ikke er naturlig at staten skal eie ett enkelt hybelhus. De ønsker at det i stedet utredes andre måter å drive huset videre på som studenthus, for eksempel gjennom en stiftelsesmodell. Samtidig mener styret ved studenthuset at de har fått dårlig informasjon om salgsprosessen, og hva slags rettigheter beboerne har i forbindelse med salget.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Staten ved Utdannings- og forskningsdepartementet har siden 1919 stått som eier av Schultzgate 7 og er også juridisk ansvarlige. Dette oppleves som problematisk da departementet i liten grad har kontroll med driften og studenthuset over år har pådratt seg et vedlikeholdsetterslep. Departementet har lagt til grunn, slik vi gjør overfor samskipnadene, at drift og vedlikehold av studenthus skal dekkes gjennom husleien. Til tross for dette har departementet bl.a. på 1990-tallet måttet gi ekstraordinære tilskudd til studenthuset for å foreta utbedringer etter offentlige pålegg. I 2001 ble det etter en særskilt søknad fra studenthuset også tildelt midler til utbedring av taket.

Departementet har bl.a. med bakgrunn i utfordringene knyttet til forvaltningen og styringen av studenthuset ikke sett det som hensiktsmessig at staten bør eie studenthuset, og det er lagt til grunn at dette best skjer innenfor den etablerte studentboligforvaltningen i regi av studentsamskipnadene.

I St.prp. nr. 1 (2001-2002) orienterte derfor departementet om følgende:

"Departementet vil vurdere å selje hybelhuset i Schultzgate 7 i Oslo. Eigendommen rommar i dag om lag 70 studenthyblar. Departementet ser det som lite tenleg at staten er eigar av hybelhuset. Departementet meiner det kan vere meir kostnadseffektivt å nytte inntektene ved eit sal av eigedommen til nye tilsegner til studentsamskipnadene til bygging av studentbustader."

Videre ble det foreslått følgende vedtak:

"Departementet foreslår derfor ei fullmakt til å nytte inntekter ved eit sal av hybelhuset i Schultz' gate 7 til tilsegn om bygging av nye studentbustader, sjå forslag til vedtak II nr. 1 og 5."

Det vises til at Stortinget ikke hadde merknader til saken, jf. Budsjett-innst. S. nr. 12 (2001-2002) og at det ble fattet et vedtak om at salgsinntektene skal kunne brukes til realisering av nye studentboliger innenfor rammen av tilskuddsordningen for studentboligbygging.

Videre vises det til at det i forslag til statsbudsjettet for 2005, jf. St.prp. nr. 1 (2004-2005), er gitt følgende orientering til Stortinget: "Departementet arbeider med å selje hybelhuset i Schultz' gate 7 i Oslo."

For å informere styret i Schultzgate 7 om prosessen vedrørende taksering og salg av eiendommen, ble det avholdt et møte mellom departementet og styret 1. september 2004.

I brev av 29. november 2004 gav departementet Statsbygg i oppdrag å gjennomføre en tilstandsrapport av Schultzgate 7 og å avklare leieforholdene til leietakerne. Videre fikk Statsbygg i oppdrag å gjennomføre to takseringer av Schultzgate 7, hvor av en var uten klausulering og en var med klausul om at eiendommen skal kunne brukes av studenter. Det siste var etter ønske fra styret for studenthuset som ble fremmet overfor departementet i møtet 1. september 2004. Takseringen skal avsluttes innen 1. mai 2005.

Departementet vil komme nærmere tilbake til en oppdragsbeskrivelse knyttet til salg når avklaringene fra Statsbygg i forhold til ovennevnte foreligger, dvs. etter 1. mai. Dette innebærer også at det ikke er foretatt en endelig vurdering av alternativet Schultzgate 7. som studenthus uten statlig eie.