Skriftlig spørsmål fra Britt Hildeng (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:707 (2004-2005)
Innlevert: 20.04.2005
Sendt: 21.04.2005
Besvart: 27.04.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): Må personer som avslutter et attføringsløp, fordi det viser seg at helsa er slik at de må søke uførepensjon, bli gående over et halvt år uten livsoppholdssikring gjennom trygden?

Begrunnelse

Når det viser seg at attføring ikke er mulig og alternativet blir å søke uførepensjon, så opplever mange mennesker å komme i en særs vanskelig livssituasjon. Aetat stopper attføringspengene den måneden det søkes om uføretrygd eller måneden etter. Imidlertid er saksbehandlingstiden for å vurdere søknaden om uførepensjon vanligvis mellom 6-9 måneder. Dette innebærer at et menneske, som er så sykt at det må søke uføretrygd, blir gående uten trygdeytelser i 4-8 måneder. En slik skyving av ansvar fra Aetat til sosialkontor, kan skape store vanskelikeheter for den enkelte. Det er ikke så lett å måtte forholde seg til enda en instans, nemlig sosialkontoret, i en slik periode mellom trygdeytelser. Mennesker i en fra før av vanskelig situasjon, kan da få en vanskeligere økonomisk hverdag.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Når et attføringsopplegg avsluttes fordi ytterligere attføringsforsøk ikke anses hensiktsmessig, fatter Aetat et vedtak om attføringspenger i inntil 8 uker (ut måneden og den påfølgende måned). Trygdekontoret skal prioritere behandling av krav om uføreytelse i disse sakene, slik at vedtak om tidsbegrenset uførestønad eller uførepensjon kan fattes før 8-ukersperioden utløper. Dersom framtidig uførhet er uavklart og det er behov for mer behandling, kan trygdekontoret innvilge rehabiliteringspenger.

I de fleste tilfellene fatter trygdeetaten vedtak innenfor den perioden som personen fremdeles mottar attføringspenger. I noen tilfeller vil det imidlertid kunne ta lengre tid å behandle uføresøknaden. Sivilombudsmannen har også pekt på dette problemet. Departementet har derfor vurdert om det bør kunne innvilges attføringspenger for en lengre periode for personer som avslutter et yrkesrettet attføringsopplegg med sikte på uførepensjon, for eksempel i inntil 2 ganger 8 uker. Jeg arbeider nå for å finne en løsning som sikrer at personer som har avsluttet yrkesrettet attføring ikke blir stående uten trygdeytelser i ventetiden på behandling av søknad om tidsbegrenset uførestønad eller uførepensjon. På den måten ønsker jeg å hindre at personer som har søkt uføreytelser skal måtte få stønad fra sosialkontoret mens de venter på at trygdeetaten behandler uføresøknaden.