Skriftlig spørsmål fra Thorbjørn Jagland (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:708 (2004-2005)
Innlevert: 20.04.2005
Sendt: 21.04.2005
Besvart: 29.04.2005 av utenriksminister Jan Petersen

Thorbjørn Jagland (A)

Spørsmål

Thorbjørn Jagland (A): Det er NORSAR som ivaretar Norges tekniske verifikasjonsoppgaver under traktaten om totalforbud mot kjernefysiske prøvesprengninger (CTBT). NORSAR opplever imidlertid synkende bevilgninger over Utenriksdepartementets budsjett.
Er bevilgningene til NORSAR tilstrekkelige til at de kan gjennomføre Norges verifikasjonsoppgaver i samsvar med de pålegg som ble gitt av Stortinget i forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 41 (1998-99) om ratifikasjon av Prøvestansavtalen?

Begrunnelse

NORSARs bevilgninger over Utenriksdepartementets budsjett er synkende. For inneværende år ble posten som dekker tilskudd til blant annet nedrustningsformål totalt redusert med 8,9 mill. kr, sammenliknet med saldert budsjett 2004. Bevilgningen konkret til nedrustningsformål ble redusert med 28 000 kr. NORSAR er blant de som mottar støtte over denne posten. NORSAR ivaretar Norges tekniske verifikasjonsoppgaver under traktaten om totalforbud mot kjernefysiske prøvesprengninger. Jeg er blitt gjort kjent med at NORSAR selv, på grunn av nedgangen i bevilgningene, er bekymret for sin evne til å oppfylle intensjonene for NORSARs rolle innenfor CTBT-verifikasjon, slik disse intensjonene kommer til uttrykk i St.prp. nr. 41 (1998-99) om norsk ratifikasjon av Prøvestansavtalen. Bekymringen gjelder spesielt opprettholdelse og videreutvikling av kompetanse.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Avtalen om totalforbud mot kjernefysiske prøvesprengninger (Prøvestansavtalen) er ennå ikke trådt i kraft, men det er bred enighet blant avtalens parter om å opptre i samsvar med dens bestemmelser. Det eksisterende moratorium på kjernefysiske prøvesprengninger etterleves av alle avtalens signatarstater.

Det er utviklet et bredt internasjonalt samarbeid for å påse at avtalen etterleves. I Norge er det NORSAR (Norwegian Seismic Array) som ivaretar denne oppgaven, slik representanten Jagland peker på.

Av budsjettmessige årsaker er tilskuddet fra Utenriksdepartementet til NORSAR blitt gradvis redusert siden 1999. For 2005 er det avsatt 10,3 mill. kr til NORSARs arbeid knyttet til Prøvestansavtalen.

Etter mitt syn har reduksjonen i bevilgningene ikke ført til at NORSAR har fått svekket evnen til å fylle sin rolle ifølge verifikasjonsforpliktelsene til Prøvestansavtalen. NORSAR er derfor fortsatt i stand til å ivareta de faglige krav for å støtte et troverdig verifikasjonsregime for Prøvestansavtalen, i tråd med de pålegg som er gitt av Stortinget.

Dette skyldes blant annet at Norge mottar delvis refusjon fra Prøvestansorganisasjonen for kostnadene ved å drive målestasjonene. Refusjonsbeløpet varierer og dekker visse deler av driften av stasjonene. Etter samtykke fra Finansdepartementet blir refusjonen tilbakeført til NORSAR i tråd med en merinntektsfullmakt gitt i St.prp. nr. 1.

Jeg vil prioritere at Norge skal videreføre et aktivt engasjement for å bidra til en snarlig ikrafttredelse av Prøvestansavtalen. I dette arbeidet spiller NORSAR en sentral rolle ved å bidra til å etablere et solid grunnlag for et troverdig verifikasjonsregime. NORSAR skal derfor gis tilstrekkelige økonomiske rammer for fortsatt å kunne utføre denne viktige oppgaven.