Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:711 (2004-2005)
Innlevert: 21.04.2005
Sendt: 21.04.2005
Besvart: 28.04.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Kan statsråden redegjør for hvilke tiltak departementet planlegger for å bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede på kollektivtransportområdet, og hvor langt er departementet kommet i sin vurdering i om gjeldende EU-krav for nye klasse 1-busser, skal kunne gjøres gjeldende for øvrige bussklasser?

Begrunnelse

I Sunnmørsposten 12. april kunne vi lese om leveranse av 12 nye busser, den såkalte TIMEkspressen som med en times mellomrom skal frakte passasjerer gjennom Møre og Romsdal, fra Kristiansund i nord, til Volda i sør. Bussene viser seg nå å ikke være tilrettelagt for funksjonshemmede og rullestolbrukere til tross for at de i samarbeid med helseforetakene også skal frakte pasienter til og fra sykehusene i fylke. Samarbeidet var ment å skulle bidra til en mer effektiv og økonomisk gunstig transportordning, fremfor dagens storforbruk av drosjer. Undertegnede mener at anskaffelse av nye busser uten løfteramper for rullestolbrukere i dagens samfunn, er både gammeldags og umoderne. I heftet "Aktuelt i Norden - Handikapperspektivets synlighet innen fem politikkområde" (av Finn Petren, avgått direktør NSH og Nordisk Handikappolitiske Rådet) vises det til at Norge fra 2003 ble implementert i EU-direktivet som stiller spesifikke krav for tilgjengelighet ved registrering av nye klasse 1-busser "bybusser", og at departementet vil vurdere om disse kravene også skal gjøres gjeldende for øvrige bussklasser. I samme hefte står det at i Finnland er det standardkrav med lave gulv i alle busser, og at det kreves ramper i alle busser som får statlig støtte.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede til kollektivtransporten er et av flere høyt prioritert område for Regjeringen og et hovedmål for transportpolitikken. Regjeringen har gjort rede for sin strategi på området i St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 (NTP). Her presenteres tilgjengelighetsprogrammet BRA (Bedre infrastruktur, Rullende materiell, Aktiv logistikkforbedring), som skal bidra til sterkere fokus på arbeidet med universell utforming og bedre tilgjengelighet innen kollektivtransporten. Målet for BRA-programmet er at flest mulig skal kunne benytte seg av det ordinære tilbudet, uten behov for bistand. Prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for arbeidet. Ved å implementere dette prinsippet allerede i planleggingen av infrastruktur og anskaffelse av transportmidler, unngår man unødig ressursbruk og dårlige løsninger som må oppgraderes i ettertid. Universell utforming av ny transportinfrastruktur for kollektivtrafikk er nå innarbeidet som prinsipp i både Avinor, Jernbaneverket og Vegdirektoratet sitt arbeid. Samferdselsdepartementet følger dette arbeidet nøye. Det er også lagt stor vekt på prinsippet om universell utforming i konkurransegrunnlaget i forbindelse med avtalen om persontransport på Gjøvikbanen.

Bedre koordinering, både av den aktiviteten som allerede pågår og den som planlegges, er en viktig forutsetning for at målene i BRA-programmet skal innfris. Det er derfor satt i gang et arbeid med en felles handlingsplan for BRA-programmet for veg, bane- og lufttransport. I veg- og banesektoren vil handlingsplanen for BRA koordineres med og bygge på de sektorvise handlingsprogrammene for oppfølging av NTP.

For å rette innsatsen for bedre tilgjengelighet mot de områdene hvor den vil gi størst verdi for samfunnet, vil trafikktunge knutepunkter/terminaler med store passasjerstrømmer bli prioritert. Videre skal kostnadseffektive tiltak og utbedringer prioriteres, og det skal rettes fokus mot hele reisekjeden.

Når det gjelder spørsmålet om dagens krav til nye klasse 1-busser også skal gjøres gjeldende for alle bussklasser, gjør vi oppmerksom på at løyvemyndighet/kjøper av transporttjenesten (herunder fylkeskommunene) innen dagens regelverk kan stille krav om at bussene skal være tilpasset funksjonshemmede. Det kan i denne forbindelse bemerkes at Samferdselsdepartementet i forbindelse med prosjektet "Buss for alle" har finansiert en veileder om universell utforming av bussmateriell. Veilederen var ferdig i 2004 og retter seg mot fylkeskommunale/kommunale samferdselsmyndigheter samt transportbedriftene, og har til formål å gi svar på grunnleggende og vanlige spørsmål knyttet til utforming av tilrettelagt bussmateriell.

I forbindelse med prosjektet "Buss for alle" ble kostnadene med å tilpasse bussmateriellet anslått til vel en mrd. kroner inkl. mva., dersom tilpasningen foretas over 15 år. Dersom tilpasningen skal foretas over kortere tid vil utgiftene bli høyere. For å sikre fremkommelighet for funksjonshemmede til de tilpassede bussene, anslås videre et behov på ca. 2 mrd. kr til investeringer i gangveger, fortauer og holdeplasser. I tillegg kommer betydelig økte drifts og vedlikeholdsutgifter knyttet til gangveger, fortauer og holdeplasser. Med andre ord vil et krav om at alle busser skal tilfredsstille de samme krav som i dag gjelder for nye busser i klasse 1, medføre betydelige kostnader for transportbedriftene, staten og fylkeskommunene. Det skal videre bemerkes at bussene i klasse 1 normalt trafikkerer sentrale områder med store trafikkstrømmer, mens flere av bussene i de øvrige bussklassene, som ekspressbusser mv., normalt trafikkerer relativt tynt befolkede områder med få reisende med rullestol mv.

Videre pågår det et standardiseringsarbeid i EU med sikte på å bedre tilgjengeligheten i hele reisekjeden. Dette arbeidet vil gi viktig føringer hvilke tekniske krav som skal gjelde nasjonalt for de øvrige bussklassene.

På bakgrunn av ovennevnte, herunder at det innenfor dagens regelverk ikke er noe i veien for at løyvemyndighet/kjøperen av transporttjenesten på eget initiativ kan stille krav om at bussene skal være tilpasset funksjonshemmede, er det ikke nå lagt opp til å stille krav om at alle busser skal være tilpasset klasse 1-busser.

Regjeringen vil orientere om handlingsplanen for BRA-programmet og det videre arbeidet for bedre tilgjengelighet i forbindelse med statsbudsjettet for 2006.