Skriftlig spørsmål fra Rune J. Skjælaaen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:712 (2004-2005)
Innlevert: 21.04.2005
Sendt: 21.04.2005
Besvart: 27.04.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Rune J. Skjælaaen (Sp)

Spørsmål

Rune J. Skjælaaen (Sp): Hva vil statsråden gjøre for at sveisekurs igangsatt av Aetat kan holde frem og slik sikre deltakerne mulighet til å ta sveisesertifikat og bedriftene etterspurt arbeidskraft?

Begrunnelse

Kvalifiserte sveisere er mangelvare i Norge. Aetat innstiller sveisekurs på Stord og distriktsarbeidssjef Astrid Østerlid i Aetat begrunner det med overforbruk av tiltak i Hordaland i første halvår ifølge Bergens Tidende. Dette fører blant annet til at deltakere som har startet på kurs ikke får fullføre kurset og mister dermed muligheten til å kvalifisere seg for sveisesertifikat. Det er et paradoks at Aetat ikke har ressurser til å gjennomføre tiltak som kvalifiserer arbeidstakere til høyt etterspurt arbeidskraft.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Regjeringens hovedstrategi for å hjelpe arbeidssøkere som trenger bistand i arbeidssøkerprosessen er fra Aetats side å tilby aktiv oppfølging av den enkelte søker. Arbeidsmarkedstiltak er et viktig virkemiddel overfor særlig utsatte grupper i arbeidsmarkedet som langtidsledige, yrkeshemmede, innvandrere og ungdom.

Aetat foretar en løpende vurdering av hvilke arbeidsmarkedstiltak som er best egnet for å hjelpe mennesker inn i, eller tilbake til, arbeidslivet. Dette medfører at etaten tidvis må redusere kjøp av tiltak og tjenester ett sted for å benytte frigjorte midler til tiltak som i større grad svarer til brukernes og arbeidslivets behov. Det er imidlertid svært viktig at personer som deltar på kurs og tiltak i Aetats regi har så forutsigbare rammevilkår som mulig slik at en unngår lignende situasjoner som den vi nå har sett knyttet til Aetat Hordaland og sveisekurs på Stord.

Aetat Arbeidsdirektoratet har i brev til departementet gitt forsikringer om at Aetat vil foreta tilleggskjøp i forlengelsen av det eksisterende kurset slik at de 13 personene som ikke fikk mulighet til å fullføre opplæringen nå gis anledning til dette. Nytt kurs igangsettes nå for en begrenset periode. Dersom noen av deltakerne ikke får sluttført sveiseopplæringen i denne perioden, vil Aetat vurdere forlengelse til høsten.

Jeg finner det uheldig at nedtrapping av tiltaksaktivitet gjennomføres på en slik måte at deltakere blir skadelidende. Slik Aetat Hordaland har løst dette i etterkant, mener jeg imidlertid det er funnet en så tilfredsstillende løsning som mulig for at de involverte personene får sluttført den opplæringen de har påbegynt.