Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:715 (2004-2005)
Innlevert: 21.04.2005
Sendt: 22.04.2005
Besvart: 28.04.2005 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Konsulentfirmaet Hartmark Consulting har på betalt oppdrag fra Barne- og familiedepartementet utviklet et verktøy for arbeidsvurdering, som er ment å være en metode i arbeidet for likelønn. Hartmark tar seg nå godt betalt av firmaer som ønsker å benytte verktøyet.
Vil statsråden sørge for at dette verktøyet blir gratis tilgjengelig for de som ønsker å benytte det, eller er hun fornøyd med situasjonen slik den er i dag?Begrunnelse

Klassekampen meldte mandag 18. april 2005 at Konsulentfirmaet Hartmark Consulting tar seg betalt opptil 400 000 kr fra firmaer som ønsker å benytte et arbeidsverktøy de har utviklet på oppdrag fra staten. Det er benyttet offentlige midler til utvikling av verktøyet, og nå tjener altså Hartmark Consulting penger på et verktøy som skal hjelpe i kampen for likelønn. De har fått full eiendomsrett til verktøyet.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Barne- og familiedepartementet har avsluttet et treårig forsøksprosjekt med arbeidsvurdering som virkemiddel for likelønn hvor det ble gjennomførte forsøk i 15 offentlige og private virksomheter hvor verdien og lønn for kvinners og menns stillinger ble målt og sammenlignet. Hensikten med prosjektet var å gjennomføre forsøk med arbeidsvurdering direkte på arbeidsplassen for å se om det fungerte som et virkemiddel for likelønn. Prosjektet skulle studere hvordan virksomheten, ansatte og fagforeningene ved hjelp av dette verktøyet, kunne innlede et systematisk arbeid for likelønn. Det var en forutsetning for forsøksvirksomhetene at de også skulle utarbeide lokale handlingsplaner for hvordan gjennomføre likelønn, dersom det ble avslørt urimelige lønnsforskjeller.

Prosjektet har vist at arbeidsvurdering kan være et effektivt virkemiddel for å identifisere urimelige lønnsforskjeller, både innad i en virksomhet og mellom ulike virksomheter fra ulike sektorer.

Prosjektet ble gjennomført av Hartmark Consulting. Til grunn for forsøket ble konsulentfirmaets eget allerede opprettede IT-baserte system for arbeidsvurdering videreutviklet for å sikre at det målte stillingers verdi og innhold på en kjønnsnøytral måte.

Det var imidlertid ikke videreutviklingen av det tekniske verktøyet som var det sentrale i prosjektet. Det sentrale i dette prosjektet var å høste erfaringer med hvordan slike verktøy kan brukes i den enkelte virksomhet. Sentrale spørsmål var: Hvordan fungerer et slikt system - vil det være aksept for resultatene og villighet til å justere lønnen - hvordan kan dette arbeidet forenes med tradisjonelle systemer for lønnsdannelse som lokale forhandlinger og partenes prioriteringer? På grunnlag av disse problemstillingene er det utarbeidet en prosjektrapport som Barne- og familiedepartementet har finansiert og som departementet har eiendomsretten til. Barne- og familiedepartementet har derfor ikke finansiert selve utviklingen av verktøyet eller programvaren.

Det finnes flere alternative verktøy for arbeidsvurdering tilgjengelige for norsk arbeidsliv, og dessuten har en rekke andre land utviklet systemer for å sikre at arbeidets verdi måles på en kjønnsnøytral måte. Blant annet har likestillingsombudet i Sverige utviklet et manuelt system som de har lagt ut på nettet til fri bruk.

I kontrakten som ble inngått med Hartmark Consulting går det klart frem at Hartmark Consulting har eiendomsretten til programvaren som ble benyttet i prosjektet. Hartmark Consulting kan derfor distribuere/selge programvaren til bruk for tredje part. Barne- og familiedepartementet har derfor ikke noen rettigheter til produktet som gjør at verktøyet kan legges ut til gratis benyttelse. Likestillingsombudet har imidlertid som et ledd i forsøket fått installert programvaren for fri bruk i forbindelse med håndhevelsen av likelønnsbestemmelsen i likestillingsloven også etter forsøksperioden.