Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:716 (2004-2005)
Innlevert: 22.04.2005
Sendt: 22.04.2005
Besvart: 06.05.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Hvordan kan helse- og omsorgsministeren bidra til å sikre fortsatt full drift av Aline barnevernsenter og poliklinikk?

Begrunnelse

Øst-Nytt opplyste i går at tilbudet til gravide og mødre i en særs vanskelig livssituasjon, kan falle bort eller må innskrenke grunnet dårlig økonomi i Oslo kommune. Aline gir et helt unikt tilbud til gravide og nybakte mødre. De har topp kompetanse og takler problematikk med mødre både med psykiske lidelser og rusproblemer. Oppfølging av spedbarn, som er skadet grunnet morens rusbruk i svangerskaper, kan ikke bli ivaretatt over tid mange steder. Alle omsorgspersoner for så svake og syke spedbarn, må lære hvordan de skal hjelpe barnet. Med økende behandlingstilbud med metadon o.l., må behandlings- og hjelpeapparatet være forberedt på oppfølging av flere mødre og barn. Med økende rus- og psykiatriproblemer, er det av hensyn til barna også nødvendig å vurdere mødrenes omsorgsevne.
Staten og Oslo kommune må sammen kunne sikre ivaretaking av dette fagmiljøet. Det er nødvendig å opprettholde kapasiteten. Dårlig økonomi kan ikke ramme de svakeste spedbarna.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Gravide rusmiddelmisbrukere og rusmiddelmisbrukere med barn er i særlig grad viktig at hjelpeapparatet når frem til for å yte best mulig hjelp så tidlig som mulig. Dette ikke minst for å unngå at foster og barn tar skade av foreldres rusmiddelmisbruk.

Aline spedbarnsenter gir tilbud til gravide rusmiddelmisbrukere og mødre med rusmiddelproblemer. Dette tilbudet er basert på frivillighet. Tilbudet består av et døgnsenter med 23 plasser for gravide eller mødre med barn mellom 0 og 5 år. I tillegg er det en poliklinikk som er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven.

En del av driften ved poliklinikken består av et tilbud til gravide og mødre med små barn og som har fått en fødselsdepresjon. Denne delen av poliklinikken var frem til siste årsskiftet et samarbeidsprosjekt med Nic. Wahls institutt. Fra inneværende år er Nic. Wahl ikke lenger delaktig i dette prosjektet. Det er derfor oppstått en usikkerhet om den videre drift av prosjektet.

Norsk Institutt for by- og regionsforskning (NIBR) har tidligere fått i oppdrag å evaluere dette prosjektet. Denne evalueringen vil foreligge med det første.

I løpet av 2004 har det vært kontakt mellom Helse Øst RHF og Oslo kommune om prosjektet og disse har fortsatt kontakt. På grunnlag av den kontakten som har vært mellom Oslo kommune og Helse Øst RHF og ut fra den nevnte evaluering som er foretatt av NIBR, vil partene vurdere hvordan samarbeidet skal videreføres.