Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:724 (2004-2005)
Innlevert: 27.04.2005
Sendt: 27.04.2005
Besvart: 06.05.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Bergen kommune har gitt en klargjøring av driftsansvaret for en eventuell bybane i Bergen. Samferdselsdepartementet har etter dette i brev av 14. april 2005 konkludert med at Bergen kommune nå tar et "utvetydig ansvar for driften av bybane i Bergen". Bergen kommune befinner seg fortsatt på fylkesmannens "ROBEK-liste."
Hvordan kan en kommune som er under tilsyn fra fylkesmannen gi økonomiske garantier for driftsunderskudd på en eventuell bybane?

Begrunnelse

Jeg hitsetter teksten i brevet fra Samferdselsdepartementet datert 14. april 2005 til Bergen kommune;

"Bybanen i Bergen, klargjøring av driftsansvar

Vi viser til brev av 30.03.2005 vedr. ovennevnte.
Samferdselsdepartementet tar bystyrets vedtak av 07.02.2005 vedrørende driftsansvar for bybanen i Bergen til etterretning.
Ovennevnte brev innebærer at Bergen kommune nå utvetydig tar ansvar for driften av bybanen i Bergen. Kommunen slår bl.a. fast at det forvaltningsnivå som til enhver tid har forvaltningsansvaret for kollektivtrafikken i Bergen, likeledes vil ha ansvaret for driften av bybanen. Kommunen påtar seg driftsansvaret innenfor Bergen kommunes samlede økonomiske ramme, inkludert overføringene fra staten til enhver tid, Dette innebærer at kommunen selv må bestemme hvordan et eventuelt underskudd skal finansieres.
Avklaringene fra Bergen kommune danner et viktig grunnlag for at Samferdsels departementet kan fremme sak for Stortinget om Bergensprogrammet, inkludert bybanen. Det legges opp til at Bergen kommune vil få ansvaret for kollektivtransporten i Bergen. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til hvordan dette konkret skal skje. Kommunens ansvar for kollektivtransporten må forvaltes i nært samarbeid med Hordaland fylkeskommune. Departementet legger opp til å fremme saken om bybanen i Bergen i løpet av vårsesjonen.
Samferdselsdepartementet vil påpeke at brevet fra Bergen kommune av 30.03.2005 inneholder enkelte misforståelser knyttet til formål og innhold i forsøket med alternativ forvaltningsorganisering, som Bergen deltar i. Det framgår bl.a. av brevet at Bergen kommune er av den oppfatning at kommunen, som ledd i forsøket, får øremerkede overføringer fra staten til finansiering av driften av kollektivtransporten, uavhengig av den ordinære rammeoverforing fra staten til Bergen kommune. Dette er ikke riktig. Det vises til at målet med forvaltningsforsøket er å oppnå en bedre samordnet areal- og transportpolitikk og bedre offentlig ressursutnyttelse på tvers av forvaltningsnivåene innen transportsektoren. Det er således ikke forutsatt at midlene i forsøket er øremerket til kollektivtransport. Tvert imot er det forutsatt at Bergen kommune gjennom forvaltningsforsøket skal foreta en helhetlig vurdering og fordeling av midler mellom ulike transportformål."

Av hensyn til eventuell videre behandling av sak om eventuell bybane i Bergen er det viktig å få en avklaring av om Bergen kommune faktisk kan gi en slik utvetydig økonomisk garanti.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Etter yrkestransportloven ligger finansieringsansvaret for kollektivtransporten og en eventuell bybane i Bergen i utgangspunktet til Hordaland fylkeskommune. Bergen kommune har ved et forvaltningsforsøk overtatt dette ansvaret, og vil gjennom forsøket være ansvarlig for å foreta en helhetlig vurdering og fordeling av midler mellom ulike transportformål. I denne forbindelse er det overført midler, som tidligere er bevilget fylkeskommunen, til kommunen.

Det vurderes å overføre ansvaret for kollektivtransporten i Bergen til Bergen kommune. Ansvaret vil eventuelt innebære at kommunen vil være ansvarlig for å fordele midler mellom ulike kollektivtilbud. Hvis kommunen overtar en ny oppgave av et slikt omfang, må kommunens samlede økonomiske ramme økes. På samme måte som det er overført midler fra fylkeskommunen til kommunen i forbindelse med forvaltningsforsøket, vil det derfor være naturlig å overføre midler til kommunen på varig basis dersom kommunen overtar en fylkeskommunal forvaltningsoppgave permanent. Hvordan dette eventuelt kan skje, vil Samferdselsdepartementet i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet komme tilbake til.

Som ansvarlig forvaltningsorgan for kollektivtransporten i Bergen, vil kommunen naturlig også ha finansieringsansvaret for en eventuell bybane. Dermed vil også ansvaret for å løse en situasjon med eventuelt driftsunderskudd på bybanen bli liggende hos kommunen. En slik situasjon må, på linje med driftsunderskudd på andre tjenesteområder, løses innenfor kommunens økonomiske rammer, medregnet de statlige overføringer.

Det er på det nåværende tidspunkt ikke klart hvordan selve driften av bybanen vil bli organisert. Dersom driften av bybanen organiseres som en del av kommunen, må ansvaret for eventuelle driftsunderskudd håndteres på samme måte som driftsunderskudd som også kan oppstå på andre tjenesteområder. Dersom driften av bybanen organiseres i et selvstendig selskap, eksempelvis et kommunalt aksjeselskap, vil kommunen som eier kunne stille økonomiske krav til selskapet selv, om hvordan eventuelle driftsunderskudd skal håndteres.

Kommunens finansieringsansvar for kollektivtransporten og bybanen vil ikke være å betrakte som en økonomisk garanti overfor andre som fylkesmannen må godkjenne. Dersom driften er organisert i et selvstendig selskap (eget rettsubjekt), kan imidlertid kommunen fatte vedtak om å gi økonomisk garanti overfor driftsselskapet som sådan, forutsatt at selskapets formål ikke blir regnet som næringsvirksomhet. En slik garanti må godkjennes av fylkesmannen. Fylkesmannen må da vurdere risikoen for at garantien må innfris, og kommunens økonomiske evne til å bære et slikt mulig tilskudd. Garantier må godkjennes uavhengig av om kommunen er registret i ROBEK.

Dersom kommunen er underlagt den betingede lånegodkjenningsordningen (ROBEK), vil kommunens eventuelle låneopptak i forbindelse med bybanen måtte godkjennes av fylkesmannen.