Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:732 (2004-2005)
Innlevert: 29.04.2005
Sendt: 02.05.2005
Besvart: 09.05.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Da Stortinget behandlet Dokument nr. 8:56 (2004-2005) den 15. mars i år, lovet statsråden en snarlig og hensiktsmessig løsningen for beltebilen på Høvringen. Dette synspunkt fikk også tverrpolitisk støtte på Stortinget.
Kan statsråden redegjøre for status quo i saken, samt hvilken fremdrift man kan forvente i å få løst saken slik statsråden lovet fra Stortingets talerstol?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Ved Stortingets behandling av Dokument nr. 8:56 (2004-2005) den 15. mars d.å. redegjorde jeg for at beltebiltransport av skiturister ut i turterreng ikke er tillatt etter gjeldende motorferdselregelverk. Dersom det skal åpnes opp for slik transport må motorferdselloven og/eller nasjonal forskrift endres, eller en må gi en særskilt forskrift for denne type transport.

Som jeg gav uttrykk for i Stortinget synes jeg at Høvringen Høgfjellshotell har lagt frem gode argumenter for sitt syn. Det er grunnen til at jeg vil se på denne saken når vi nå skal vurdere endringer i motorferdselregelverket. Sett hen til at den øvrige gjennomgang av motorferdselregelverket vil være omfattende og tidkrevende, har jeg startet arbeidet med en regelverksendring som kan gi mulighet for å tillate beltebiltransport slik som det har vært på Høvringen tidligere år. Som nevnt i Stortinget 15. mars d.å. må også en slik endring sendes på høring med en høringsfrist på minimum 6 uker. Dette medfører at en eventuell endring først kan tre i kraft til høsten.