Skriftlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:740 (2004-2005)
Innlevert: 02.05.2005
Sendt: 02.05.2005
Rette vedkommende: Utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 11.05.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Ei følgje av rusreforma er at det ikkje lenger er like reglar for finansiering til opplæring medan ein pasient er til behandling.
Kan statsråden medverka til at dette vert retta opp?

Begrunnelse

Eg viser til at pr. dato ikkje er same økonomiske garanti for opplæring ved private som ved offentlege institusjonar. Dette har m.a. ført til at elevar ved Tyrilistiftelsen ikkje lenger har skuletilbud. Av skriftleg spørsmål nr. 555 (2004-2004) framgår det at det vert arbeidd med løysingar som gjeld både kort og lang sikt. Ei avklaring har ikkje skjedd. Eg reknar med at statsråden er samd i at skulegong er ei viktig side av rehabiliteringa for ein rusmiddelmisbrukar og ber han medverka til ei snarleg løysing.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Spørsmålet ble overført fra helse- og omsorgsministeren.

Departementet er i gang med å vurdere om dagens finansieringsordning for opplæring ved private helseinstitusjoner er hensiktsmessig, og er i kontakt med andre berørte departementer for å kartlegge situasjonen og vurdere ulike alternative løsninger. En ny finansieringsordning vil forutsette budsjettvedtak i Stortinget og endring av opplæringsloven. Regjeringen vil eventuelt komme tilbake til Stortinget med dette.

Jeg er selvsagt enig i at opplæring som del av behandlingsopplegget for rusmiddelmisbrukere i institusjon er viktig for rehabiliteringen. Imidlertid har mange av de private rusinstitusjonene ulike former for opplæring knyttet til institusjonsoppholdet, og innhold, omfang og organisering varierer i stor grad. Det er viktig at en eventuell endring i reglene er tilpasset denne variasjonen.

Det synes for øvrig å bero på en misforståelse at det er lovendringer i opplæringsloven i forbindelse med rusreformen som er årsaken til at det ikke er like regler for finansiering av opplæringstilbudet i statlige og private helseinstitusjoner. Da staten 1. januar 2002 overtok de institusjonene som tidligere hadde vært fylkeskommunale, ble det samtidig foretatt en lovendring i opplæringsloven slik at fylkeskommunen fortsatt skulle ha ansvaret for opplæring av pasienter i disse medisinske helseinstitusjonene etter overtakelsen. Dette var en ren videreføring av det opplæringsansvaret fylkeskommunen hadde hatt tidligere. Lovendringen berørte således ikke de private helseinstitusjonene. Hovedgrunnen til den situasjonen som er oppstått ved skoledriften ved Tyrilistiftelsen, synes å være problemer med å tilpasse driften til gjeldende bestemmelser etter at Oslo kommune har sagt opp en avtale med stiftelsen, en avtale som har gitt stiftelsen bedre betingelser enn andre private institusjoner.

Jeg viser for øvrig til svar på spørsmål nr. 555 (2004-2005) der det redegjøres for reglene om opplæringsansvaret i helseinstitusjoner som eies av statlige helseforetak og private helseinstitusjoner.