Skriftlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:742 (2004-2005)
Innlevert: 02.05.2005
Sendt: 03.05.2005
Besvart: 10.05.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Søndag den 24. april ble en kvinne steinet til døde i det nordlige Afghanistan. Det er første gang siden talibanregimet ble styrtet.
Vil statsråden bidra til å sikre at ISAF-styrkenes beskyttelse av sivilbefolkningen også inkluderer beskyttelse mot slike overgrep mot kvinner?

Begrunnelse

Afghanistan er inne i en positiv prosess i retning av demokrati og rettsstat. Politi- og militærstyrker bygges opp ved utenlandsk opplæring, bl.a. fra norsk politi. Demokratiske organisasjoner bygges og bistand pøses inn i landet fra statlige og private organisasjoner. FN har en overbygning i hver region med ulike underorganisasjoner. Det pågår en menneskerettighetsprosess, der Norge tilhører kjernegruppa.
Det skulle altså være nok internasjonal tilstedeværelse for å hindre en kvinne fra å bli steinet til døde, også i en "privat" eller "uformell" domstol.
I tillegg til koalisjonsstyrkene operasjon "Enduring Freedom", har NATO 20 000 soldater/offiserer i stabiliseringsstyrken ISAF. I det området der kvinnen skal ha blitt steinet, er det en ISAF-gruppe under tysk kommando. Det må være et krav til ISAF-styrkene at de sammen med politiet bidrar til å hindre at en lokal kvinne blir torturert til døde i en landsby.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: I mandatet til International Security Assistance Force (ISAF) fremgår det at ISAF-styrkene skal bidra til å stabilisere sikkerhetssituasjonen, slik at den afghanske regjering kan bygge opp sivile og militære institusjoner, og derigjennom ivareta grunnleggende menneskerettigheter i Afghanistan. ISAF-styrkene har også mandat til å gripe inn i enkeltilfeller for å beskytte sivilbefolkningen mot åpenbare overgrep, herunder forhindre kriminelle handlinger som utføres mot kvinner.

Basert på de opplysninger som foreligger om drapet 24. april på en afghansk kvinne skjedde dette i en isolert landsby nordøst i Afghanistan. Selv om ISAF har mandat til å gripe inn og forhindre slike hendelser, forutsetter dette kunnskap om forholdet på forhånd, slik at man har mulighet til å avverge handlingene i tide. Hendelsen som fant sted er både et brudd på grunnleggende menneskerettigheter, og på afghansk lov. Saken etterforskes nå av afghansk politi som en kriminell handling.

Til tross for at ISAF i dag disponerer rundt 8 000 personell totalt i Afghanistan, er ISAFs evne til å monitorere hva som skjer i distriktene, og forebygge og gripe inn for å avverge brudd på menneskerettighetene, begrenset. De geografiske avstandene er store. I det nordlige Afghanistan befinner det seg p.t. i overkant av 900 ISAF-personell. Disse er fordelt på den britisk-ledede sektor i nordvest, hvor den norske styrken inngår, og den tysk-ledede sektor i nordøst, hvor den omtalte tragiske hendelsen fant sted.

For å styrke understøttelsen av afghanske myndigheters arbeid med å få kontroll over hele landet, vil NATO utvide ordningen med lokale sendelag (PRTer). I løpet av inneværende år og neste år vil det skje en gradvis forflytning av styrker fra Kabul ut til provinsene. Dette vil øke NATOs evne til å monitorere sikkerhetssituasjonen i provinsene, men man vil fortsatt i stor grad måtte basere seg på informasjon fra lokalbefolkningen.

Til tross for at menneskerettighetssituasjonen i Afghanistan er bedret de siste årene, er det fortsatt langt igjen før det etableres reell rettssikkerhet for sivilbefolkningen, særlig utenfor de store byene, og for de svakeste gruppene i samfunnet. Utvidelsen i tiden fremover av NATOs nærvær i form av PRTene i distriktene vil medføre at det internasjonale samfunns bistand til modernisering av afghansk politi og rettsvesen vil omfatte flere deler av Afghanistan. Dette ser jeg på som et viktig bidrag for både å kunne bidra til å øke rettssikkerheten for sivilbefolkningen, og forhindre lignende hendelser i framtiden.