Skriftlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:743 (2004-2005)
Innlevert: 02.05.2005
Sendt: 03.05.2005
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 09.05.2005 av utenriksminister Jan Petersen

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Søndag 24. april ble en kvinne steinet til døde i det nordlige Afghanistan. Det er første gang siden talibanregimet ble styrtet. Afghanistan er samarbeidsland for norsk utviklingsland, og det internasjonale nærværet er svært stort.
Vil statsråden ta initiativ overfor afghanske myndigheter for å se til at de skyldige blir straffet og at slike overgrep ikke gjentas?

Begrunnelse

Afghanistan er inne i en positiv prosess i retning av demokrati og rettsstat. Politi- og militære styrker bygges opp ved utenlandsk opplæring, bl.a. fra norsk politi. Demokratiske organisasjoner bygges og bistand pøses inn i landet fra statlige og private organisasjoner. FN har en overbygning i hver region med ulike underorganisasjoner. Det pågår en menneskerettighetsprosess der Norge tilhører kjernegruppa. Norge har også gjort Afghanistan til samarbeidsland for norsk bistand. Det skulle altså være nok internasjonal tilstedeværelse for å hindre en kvinne fra å bli steinet til døde, også i en "privat" eller "uformell" domstol.
Ikke minst når vi vet at det er 20 000 fredsbevarende styrker under NATO kommando i landet, pluss koalisjonsstyrken Operasjon Enduring Freedom. Det er viktig at vi, med den bistanden vi gir, stiller krav til myndighetene i Kabul om at elementære menneskerettigheter overholdes og at de som begår slike overgrep, som denne steiningen, blir stilt for retten.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Ifølge rapporter er en kvinne ved navn Bibi Amina drept i provinsen Badakhshan 23. april etter påstander om utroskap. Hendelsen ble rapportert i media som en steining. Hendelsesforløpet er fortsatt uavklart, men det foreligger rapporter om at både hennes familie og lokale religiøse ledere er involvert.

Det foreligger i tillegg rapporter om at tre unge kvinner ble funnet drept i provinsen Baghlan 2. mai. Det skal ha vært festet en lapp til et av likene der kvinnenes arbeidsforhold til en utenlandsk NGO oppgis som årsak til at de ble drept. Tidlig i april ble også en fjerde kvinne med tilknytning til en NGO drept i samme område. Slike handlinger er kriminelle og er mottatt med sjokk og avsky også av den afghanske regjering.

Som følge av drapet på Amina i Badakhshan, som representanten Nybakk spør om, ble det på vegne av EU, Norge og Canada den 3. mai overlevert en note til utenriksminister Abdullah. I noten uttrykkes sjokk og dyp bekymring over drapet og det understrekes at slik praksis er uakseptabel. Det vises til innbyggernes konstitusjonelle rettigheter, herunder likestilling av menn og kvinner. Spesifikt anføres at drapet igjen belyser spørsmålet om kvinners stilling i Afghanistan og deres manglende rettssikkerhet. I noten uttrykkes støtte til etterforskningen myndighetene har iverksatt, i forventning om at de skyldige vil bli staffet i samsvar med afghansk lov. Saken vil bli fulgt nøye fra vår side.

Menneskerettighetssituasjonen i Afghanistan har blitt betydelig bedre siden Talibans fall i 2001. Drapet på Amina viser likevel med beklagelig tydelighet at den afghanske stat og rettsystemet fortsatt står svakt utenfor de store byene, spesielt i distrikter hvor de lokale krigsherrer og mullah'er fremdeles har stor makt. Særlig viser drapet at kvinners reelle rettssikkerhet fortsatt er svak i Afghanistan. Det er likevel viktig å understreke at drapene er kriminelle handlinger også i forhold til afghansk lov. Afghanistan fikk en ny grunnlov i januar 2004 som i utgangspunktet garanterer like rettigheter og plikter for kvinner og menn og som ivaretar rettighetene til minoritetene.

Det er riktig, som representanten Nybakk påpeker, at Norge legger ned et stort arbeid for å støtte Afghanistans utvikling til en fungerende, demokratisk rettsstat. I 2005 har vi om lag 300 mill. kr til dette formålet. Dette inkluderer støtte til den afghanske regjeringens arbeid med juridisk reform, til kvinnerettede prosjekter og den afghanske uavhengige menneskerettighetskommisjonen.