Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:744 (2004-2005)
Innlevert: 02.05.2005
Sendt: 03.05.2005
Besvart: 13.05.2005 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): En person ansatt i privat sektor, får ikke refundert tapt arbeidsfortjeneste til arbeidsgiver for sitt arbeid i en statlig nemnd i Rogaland fylke. Vedkommende opplever at refusjonsordninger for tapt arbeidsfortjeneste til arbeidsgiveren på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå fungerer utmerket, men at tilsvarende ordning ikke praktiseres av staten når de oppnevner medlemmer eller meddommere til henholdsvis fylkesnemnder eller domstolene.
Hvordan mener statsråden tapt arbeidsfortjeneste skal håndteres?

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Det er gitt retningslinjer om "Godtgjøring og dekning av reiseutgifter ved arbeid i fylkesnemnda for sosiale saker" av desember 2000, med endringer av 28. juni 2001 og 26. oktober 2001. Retningslinjene gjelder for sakkyndige og alminnelige medlemmer i fylkesnemndene, og for barnets talsperson.

Sakkyndige og alminnelige medlemmer av fylkesnemnda godtgjøres etter gjeldende satser fastsatt av Barne- og familiedepartementet. Fylkesnemndsleder fastsetter godtgjøringen i den enkelte sak. Det er ulike satser for sakkyndige medlemmer som driver selvstendig næringsvirksomhet (høy sats), for sakkyndige medlemmer som er arbeidstakere (lav sats) og for alminnelige medlemmer. Det er videre gitt nærmere bestemmelser om fastsettelse av godtgjøringen, herunder om dekning av tapt arbeidsfortjeneste. Hovedregelen er at det gis godtgjøring etter fastsatt sats for medgått tid. Det kan gis kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste etter nærmere regler. Alminnelige medlemmer kan for eksempel gis kompensasjon for dokumentert tapt arbeidsfortjeneste i stedet for godtgjøring, og kan ved avlysning eller utsettelse av fylkesnemndsmøte med kortere frist enn to virkedager, få kompensasjon for fire timer dersom det kan dokumenteres utlegg eller tapt arbeidsfortjeneste. Ved forkortede forhandlingsmøter, gis det ikke kompensasjon verken til alminnelige eller sakkyndige medlemmer.

Retningslinjene er utarbeidet med tanke på at de skal være enkle å praktisere, og at nemndsmedlemmene sikres likebehandling. Videre er det foretatt en avveining av at kompensasjonen til nemndsmedlemmene skal være god, samtidig som kostnadene knyttet til fylkesnemndssystemet ikke skal være høyere enn nødvendig. Sakkyndige medlemmer som utnevnes på grunn av sin faglige kompetanse og som til dels kan være vanskelige å rekruttere, godtgjøres høyere enn alminnelige medlemmer.