Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:745 (2004-2005)
Innlevert: 02.05.2005
Sendt: 03.05.2005
Besvart: 11.05.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): I Moss Avis 20. april 2005 omtales arbeidet med landskapsvern i nordvestre delen av Rygge. Store deler av lokalbefolkningen stiller seg angivelig positive til vernearbeidet, men mange er samtidig kritisk til at det offentlige ikke vil bidra økonomisk i større grad, og forventet at de fikk noe økonomisk kompensasjon for å stille sine arealer til disposisjon for storsamfunnet.
Hva gjør statsråden for å sikre økonomisk likebehandling av grunneiere som omfattes av landskapsvern, opprettelse av nasjonalparker osv.?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Ved opprettelse av nasjonalparker og landskapsvernområder reguleres spørsmålet om erstatning av naturvernloven § 20 b. Grunneiere og rettighetshavere i slike områder har kun krav på erstatning i den grad det følger av de retningslinjer som har utviklet seg på basis av prinsippene i Grunnloven § 105.

Som kjent fikk Biomangfoldlovutvalget i mandat å se på erstatningsreglene for landskapsvernområder og nasjonalparker. Høsten 2003 ble det besluttet at det skal gjelde en overgangsordning for alle grunneiere og rettighetshavere som har fått sine eiendommer vernet som nasjonalparker og landskapsvernområder i påvente av eventuelt nye erstatningsregler. Jeg viser her til St.prp. nr. 1 (2003-2004) for Miljøverndepartementet der det på side 47 fremgår at eventuelle nye erstatningsregler for nasjonalparker og landskapsvernområder skal gjelde der den ordinære fristen for å framsette krav om erstatning ikke har gått ut 1. januar 2002. Stortinget hadde i sin behandling ikke merknader til dette.

Biomangfoldlovutvalget la frem NOU 2004:28 Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (naturmangfoldloven) 7. desember 2004. Utredningen er omfattende og inneholder forslag til en helt ny naturmangfoldlov. Det forslås også nye erstatningsregler som skal gjelde for alle kategorier av områdevern.

Utredningen ble sendt ut på høring 31. januar med høringsfrist 1. august 2005. Jeg vil i etterkant av høringen vurdere forslagene i utredningen i lys av høringsuttalelsene, herunder også forslaget om endringene i erstatningsreglene. På nåværende tidspunkt er det imidlertid for tidlig å si noe nærmere om hvilke erstatningsregler Regjeringen vil gå inn for. Dette må ses i sammenheng med lovens øvrige regler og restriksjonsnivået ved områdevern.