Skriftlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:747 (2004-2005)
Innlevert: 03.05.2005
Sendt: 04.05.2005
Besvart: 12.05.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): En 64-årig mann ble operert for tykktarmskreft for 3 måneder siden. Han hadde fått time til cellegiftbehandling den 10. mai. Han er blitt gradvis dårligere og måtte nylig fraktes til lege i svært svaktilstand. Fra legen har han fått vite at han har stått på venteliste til cellegiftbehandling mens kreften har "blomstret i kroppen".
Kan det være riktig og forsvarlig at en mann med aktiv kreft i kroppen må stå på venteliste for cellegiftbehandling mens han blir stadig dårligere?

Begrunnelse

Denne mannen har allerede ventet 3 måneder på cellegiftbehandling etter en kreftoperasjon. Det virker grusomt at han blir sendt hjem for å vente på behandling med cellegift mens hans tilstand stadig forverres inntil han er blitt så dårlig at de pårørende må hjelpe ham med påkledningen og støtte ham inn i en bil som bringer mannen til lege. Legen har, ifølge de pårørende, uttalt at pasienten de siste månedene har stått på venteliste for å få cellegiftbehandling ved Fredrikstad sykehus. Legen beklaget at det var slik i dagens helsenorge! Jeg håper statsråden kan forsikre meg om at denne lagen tar feil og at det ikke er slik i helsenorge. Noen må ha begått en alvorlig tabbe ved å sette denne mannen på venteliste. Slik skal vi vel ikke ha det i Norge, tross alt.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Departementet har vært i kontakt med Helse Øst RHF, som opplyser at det ikke er venteliste for cellegiftbehandling ved Sykehuset Østfold HF, der denne pasienten har fått behandling for tykktarmkreft. Normalt skal cellegiftbehandling gis først 6-8 uker etter operasjon, da operasjonssår må få noe tid til å heles før behandling med cellegift kan starte. For den aktuelle pasienten har departementet fått bekreftet at første behandling med cellegift ble igangsatt åtte uker etter gjennomført operasjon, og altså innenfor det anbefalte tidsintervallet. De fleste pasientene skal ha behandling med cellegift i flere omganger. Det vil for øvrig også være intervaller uten cellegift mellom disse - slik at kroppen kan "hente seg inn" før neste behandlingsrunde.

Jeg vil likevel understreke nødvendigheten av at sykehusene har gode rutiner for henvisning fra kirurgiske avdelinger til onkologiske avdelinger, slik at pasienter med alvorlige diagnoser slipper å vente unødvendig og at pasientene hele tiden vet hvem de skal forholde seg til.

Rent generelt vil jeg også påpeke viktigheten av god kommunikasjon mellom lege og pasient om sykdom og behandlingsopplegg. Det er for eksempel slik at pasientens blodverdier (laboratorieanalyser) må være tilfredsstillende før neste behandling med cellegift kan starte; i motsatt fall må behandlingen utsettes noe. Dersom slike situasjoner opptrer, må pasienten orienteres om årsaken til dette.

For pasienter som er operert for kreft og som skal ha cellegiftbehandling er det ingen ventetid - men det er en medisinsk begrunnet pause mellom det kirurgiske inngrepet og behandling med cellegift. Dette innebærer ikke at pasienter settes på venteliste i tradisjonell forstand, men det tydeliggjør hvor viktig det er at den medisinske bakgrunnen for intervallet blir fortalt pasienten på en forståelig måte.