Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:748 (2004-2005)
Innlevert: 03.05.2005
Sendt: 04.05.2005
Besvart: 13.05.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): Forsvarskomiteen sa i Budsjett-innst. S. nr. 7 (2004-2005) at Forsvaret bør benytte alternative, fornybare energikilder der det er mulig. Komiteen pekte på Rena leir som eksempel, der det er lagt til rette for vannbåren varme, og der det nå bør ligge godt til rette for innfasing av bioenergi som energikilde.
På hvilken måte vil Forsvaret følge opp forsvarskomiteens henstilling når det gjelder Rena leir, og bidra til at bioenergi blir valgt som energikilde?

Begrunnelse

I Budsjett-innst. S. nr. 7 (2004-2005) sier en enstemmig forsvarskomité følgende: Komiteen vil peke på at Forsvaret bør benytte alternative, fornybare energikilder der dette er mulig, og vil peke på at dette særlig kan skje under ombygging/utvidelser og nybygg. Komiteen vil peke på at Forsvaret som en stor aktør i mange lokalsamfunn kan bidra til at alternative energiløsninger også får et volum som kan gi betydelige synergieffekter for lokalsamfunnet rundt Forsvarets anlegg.
Komiteen vil peke på Rena Leir som eksempel, der det er lagt til rette for vannbåren varme, og der det nå bør ligge godt til rette for innfasing av bioenergi som energikilde. Komiteen ber om at det vurderes om det for eksempel ved offentlig-privat samarbeid kan være i Forsvarets interesse med innfasing av bioenergi som energikilde, ved at dette viser seg å være både en miljøvennlig og kostnadseffektiv løsning.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Forsvarsdepartementet gav i iverksettingsbrevet for 2005 Forsvarsbygg i oppdrag om å utrede om det ut fra hensyn til behov, miljø og kostnader kan være i Forsvarets interesse å innfase bioenergi som energikilde i Rena leir. Forsvarsbygg har opplyst at utredningen etter planen vil foreligge 3. kvartal 2005.

Forsvarskomiteens henstilling vektlegger både miljømessige og kostnadseffektive aspekter ved innfasing av bioenergi som energikilde, eksempelvis ved offentlig-privat samarbeid. Dagens varmesentral i Rena leir sto ferdig ved åpningen av leiren i 1997, og ble utvidet i 2000. Denne varmesentralen dekker dagens energibehov i Rena leir. Ut fra Forsvarets behov vil innfasing av alternative energikilder, inkludert bioenergi, først og fremst være aktuelt dersom det er lønnsomt.

Til slutt vil jeg nevne at Forsvaret allerede har tatt i bruk alternative, fornybare energikilder. På Setermoen er det nylig ferdigstilt et biobrenselanlegg. I forbindelse med at det er behov for å oppgradere energitilførselen på Sessvollmoen, vil det også der være naturlig å vurdere biobrenselanlegg som energikilde.