Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:751 (2004-2005)
Innlevert: 04.05.2005
Sendt: 06.05.2005
Besvart: 10.05.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Jeg har mottatt informasjon om at samtlige trygdesjefer i Midt-Norge er innkalt til et møte i Stjørdal den 10. mai for å motta informasjon og delta i diskusjon om den nye velferdsforvaltningen. Denne saken ligger til behandling i Stortinget i St.prp. nr. 46 (2004-2005) og resultatet ukjent til nå. Jeg tillater meg å antyde at å avholde et slikt møte nå må være misbruk av ressurser og tid ettersom det må være svært begrenset hvilken informasjon som kan gis.
Vil statsråden vurdere å gripe inn for å hindre misbruk av ressurser?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Helt fra Stortinget 12. desember 2001 enstemmig ba om utredning av spørsmålet om en felles etat for sosial-, arbeidsmarkeds- og trygdeetaten, har det vært lagt stor vekt på å holde de ansatte og ledelsen i statsetatene regionalt og lokalt, løpende orientert om viktige milepæler i arbeidet. Dette har vært en forutsetning for at de ansatte har kunnet føle trygghet for sin arbeidssituasjon og lagt grunnlaget for den medvirkning som er forutsatt i slike prosesser.

Etter at St.prp. nr. 46 (2004-2005) Ny arbeids- og velferdsforvaltning ble lagt fram, har det gjennom ulike kanaler blitt orientert om det forslaget som nå ligger i Stortinget. I all informasjon som har gått ut, er det understrekt at dette bare er et forslag der Stortinget skal trekke konklusjonen og legge premissene for det videre arbeidet. Det har vist seg at det også har vært behov for en mer direkte dialog med de lokale lederne i statsetatene for å gi klare signaler om hvordan en lokalt skal forholde seg før Stortinget har behandlet saken og være tilgjengelig for spørsmål og nødvendige avklaringer. Det har også vært viktig å sikre at spekulasjoner og usikkerhet ikke skal gå ut over den daglige produksjonen.

Statsetatene har en løpende dialog med departementet bl.a. om informasjonstiltak om NAV-reformen, Etatslederne har stor frihet til å iverksette de informasjonstiltak de finner nødvendige og hensiktsmessige. Departementet har i denne sammenhengen understreket behovet for å opptre samlet i forhold til de lokale leddene i statsetatene. På de aktuelle informasjonsmøtene deltar derfor både trygdesjefer og distriktsarbeidssjefer.

Det kan alltid diskuteres når det er behov for å arrangere egne møter for å orientere og motta tilbakemelding fra de lokale leddene i statsetatene. Når ledelsen i statsetatene har funnet det hensiktsmessig med en slik informasjonsrunde, har jeg tatt det til etterretning.