Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:763 (2004-2005)
Innlevert: 10.05.2005
Sendt: 11.05.2005
Besvart: 23.05.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Kan kommunalministeren vurdere spørsmålet om nedlegging av asylmottaket i Stor-Elvdal og bidra til fortsatt drift?

Begrunnelse

Det statlige mottaket for flyktninger i Stor-Elvdal i Hedmark skal legges ned til tross for at mottaket er godt drevet og kommunen har et godt apparat for mottak av flyktninger.
Etter undertegnedes mening bør man ved etablering av mottaksplasser sikre en viss forutsigbarhet i drift. Dette mottaket har utviklet god kompetanse på forholdsvis vanskelige mottakssituasjoner. Kommunen har tilrettelagt et godt apparat i forhold til beboerne og lokalsamfunnet tar vel imot mottakets beboere. Det er investert betydelige beløp i bygningsmasse og i kommunen for dette mottaket.
Av avgjørende betydning må det også være at Østerdalen nå nærmest blir uten mottak. Ønsker en bosetting av flyktninger også utenfor Oslo, må det være en fordel at mottakene har en viss spredning. Knyttes gode lokale kontakter i mottaksfasen må det være enklere å sikre bosetting også i samme eller nærliggende kommuner.
Det må være gode grunner for at kommunalministeren nå griper inn og bidrar til fortsatt drift av dette mottaket, i en eller annen form.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Behovet for mottaksplasser synker. I 2004 la UDI ned 37 mottak. Antall beboere har blitt betydelig lavere siden årsskiftet, og det vil derfor være nødvendig å legge ned flere asylmottak. For å sikre god utnyttelse av offentlige midler, har Kommunal- og regionaldepartementet et krav om en kapasitetsutnyttelse på minst 90 pst. av den faste kapasiteten. UDI må tilpasse det totale antall mottaksplasser til dette.

Det er UDIs ansvar å avgjøre hvilke mottak som skal legges ned og når dette skal gjøres. Driften ved mange mottak er god. Direktoratet står derfor overfor stadig vanskeligere vurderinger når det skal avgjøres hvilke mottak som skal nedlegges. Hittil i år er 11 mottaksavtaler sagt opp. Det kan bli aktuelt å si opp ytterligere 9 mottak.

UDI legger vekt på å ha mottak i alle deler av landet og tar hensyn til fordeling av mottak mellom UDIs seks regioner. Den største delen av mottaksplassene ligger utenfor østlandsområdet. Når den foreliggende nedtrappingsplanen er gjennomført vil det være om lag 80 ordinære mottak med ca. 7 800 faste plasser i drift.

Mottakene blir vurdert ut fra de kriteriene som UDI arbeider etter. Beslutningen om hvilke mottak som skal legges ned er et resultat av en helhetsvurdering. Kriteriene er:

- Økonomi

- Kvalitet i henhold til tilsynsrapporter og løpende kontakt

- Kvalitet/egnethet på bygningsmassen

- Kvalitet på samarbeid/samhandling med lokalmiljøet

- Kvalitet på vertskommunens tjenestetilbud

- Type mottak

- Geografisk beliggenhet

- Størrelse

- Beredskapspotensialet

- Fleksibilitet

Stor-Elvdal statlig mottak ble etablert 1. desember 2001 med Norsk Mottaksdrift som driftsoperatør. De har i tillegg Gausdal, Lom og Ringebu statlig mottak. Stor-Elvdal er et delvis desentralisert mottak, med bygninger fordelt på stedet Koppang og Stai i Stor-Elvdal kommune.

Dette mottaket ligger i UDIs region indre østland. Alle de 14 mottakene i regionen har vært vurdert opp mot hverandre, og mottakene i Stor-Elvdal og Hol legges ned. Siste driftsdag for begge vil være 31. august 2005. Det vil fortsatt være fire mottak i Hedmark fylke, hvorav ett i Østerdalen.

Vertskommunens tilbud og forholdet mellom lokalmiljøet og mottaket er vurdert som veldig godt. Det er UDIs dilemma å velge mellom godt drevne mottak, hvilke som må legges ned når behovet for mottaksplasser går ned slik som nå. Dersom den nedadgående trenden fortsetter må enda flere mottak legges ned. Jeg er oppmerksom på de uheldige konsekvenser nedleggingen av mottaket kan ha. Samtidig håper jeg at kommuner som mister et mottak vil være velvillig til å stille opp som vertskommune dersom behovet for mottaksplasser igjen skulle øke.