Skriftlig spørsmål fra Gunn Olsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:765 (2004-2005)
Innlevert: 10.05.2005
Sendt: 11.05.2005
Besvart: 23.05.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A): Ifølge Varden 4. mai 2005 så har AMK-sentralen i Tønsberg, som er felles for Vestfold og Telemark, anledning til å innhente diagnoser i forbindelse med siste innleggelse fra pasienter ved Vestfoldsykehusene, men ikke fra sykehusene i Telemark. Dette kan få alvorlige konsekvenser for Telemarkspasienter. Årsaken skal være Lov om personvern.
Hva vil statsråden gjøre for at den felles AMK-sentralen skal kunne innhente nødvendige pasientopplysninger fra sykehusene i begge fylker?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Utveksling av opplysninger mellom de ulike sykehusene og den enkelte AMK-sentral, bør og må ta utgangspunkt i at pasientopplysninger, inklusive diagnoser, er underlagt lovbestemt taushetsplikt, jf. helsepersonelloven § 21. Dette innebærer blant annet at helsepersonell skal hindre andre i å få adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.

Helsepersonelloven (§§ 25 og 45) regulerer utveksling av pasientopplysninger i behandlingsøyemed. Taushetsbelagte opplysninger kan gis til samarbeidende personell når utleveringen av opplysningene er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp til den enkelte pasient (§ 25). I noen tilfeller kan det også være nødvendig å innhente opplysninger fra andre som har gitt helsehjelp til pasienten, for eksempel opplysninger om tidligere behandlinger, innleggelser etc. Slike opplysninger kan være avgjørende for å yte forsvarlig helsehjelp. Helsepersonelloven § 45 fastslår at helsepersonell som mottar en slik anmodning om å utlevere journalen eller opplysninger i journalen til andre som yter helsehjelp, i utgangspunktet skal etterkomme en slik plikt.

Slik helseregisterloven er blitt tolket i et rundskriv Sosial- og helsedirektoratet nylig har sendt ut, kan ett helseforetak ha felles journalsystem. Som følge av bestemmelsene om databehandlingsansvarlig (jf. helseregisterloven) kan ikke et helseforetak ha felles journalsystem med andre foretak.

De AMK-sentralene som er integrert i ett enkelt helseforetak og som har felles journalsystem vil i akuttsituasjoner også ha mulighet for direkte tilgang til allerede registrerte helseopplysninger om personer som tidligere har vært pasienter ved dette helseforetaket. Dermed kan man i akuttsituasjoner hente fram ytterligere opplysninger, som kan øke sikkerheten og grunnlaget for vurderinger - noe som i enkelttilfeller kan være av essensiell betydning. Eksempler på slike situasjoner er overfølsomhet for visse medikamenter, kjent hjerte-/karsykdom, andre mindre kjente alvorlige sykdommer, og pasienter som er bærere av smittesomme sykdommer.

Ledelsen for AMK-sentralen for Vestfold og Telemark rapporterer til foretaksledelsen i begge helseforetakene (Sykehuset i Vestfold [SiV] HF og Sykehuset Telemark HF), men er organisert som en del av helseforetaket Sykehuset i Vestfold. Rettsgrunnlag for utlevering av pasientopplysninger, jf. ovenfor, innebærer at man fra AMK-sentralen i Tønsberg i akuttsituasjoner vil kunne få direkte tilgang til opplysninger i elektronisk pasientjournal i Sykehuset i Vestfold. Tilgang til pasientopplysninger i Sykehuset Telemark forutsetter at man blir aktivt gitt slik adgang. Dette forutsetter en direkte kontakt på personnivå i hvert enkelt tilfelle. Rutinene er etablert i tråd med dette; operatøren kan fortsatt kalle opp Sykehuset Telemark HF og be om opplysninger, men det blir da en manuell og noe mer tidkrevende prosess, som ikke alltid tilfredsstiller det ønske om tempo som man har i håndteringen av den akutte saken.

Måten man har valgt å organisere AMK-sentralen på, som en del av SiV HF, får altså konsekvenser for tilgang til pasientopplysninger. Dette kan være utilsiktet fra lovgivers side, og det kan være grunnlag for å vurdere om det er behov for å se nærmere på lovverket på dette punktet - ut fra de særlige forholdene som gjelder akuttmedisinske situasjoner med særlig grad av hast.

Det er grunn til å presisere at de prehospitale tjenestene, inklusive AMK-sentralene, skal kunne yte fullverdige og forsvarlige medisinske tjenester også i situasjoner der det ikke er foreligger noen kjente tidligere journalopplysninger.