Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:767 (2004-2005)
Innlevert: 11.05.2005
Sendt: 12.05.2005
Besvart: 24.05.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Jeg viser til spørsmål fra meg til samferdselsministeren 18. desember 2002. Statsråden ville da ikke svare på spørsmålet mitt ut fra respekt til den lokale prosessen. Saken har kommet et skritt videre, og kanskje statsråden føler et større ansvar nå.
Hva vil statsråden foreta seg for at ungdom i vestre del av Agder skal ha samme mulighetene som det man har i storbysentrene til å få tatt førerkort på lett motorsykkel?

Begrunnelse

I løpet av de to seneste årene har fire trafikkstasjoner mellom Kristiansand og Stavanger blitt lagt ned. I Flekkefjord som fremdeles har trafikkstasjon, er tilbudet sterkt redusert. Dersom en ungdom i vårt distrikt i dag skal ta sertifikat for lett eller tung motorsykkel, må han/hun til Kristiansand. Tilbudet er med andre ord fullstendig rasert i forhold til det vi skulle kunne forvente av et statlig tilbud på den fronten.
Fra 1. juli er tilbudet som er historie i Flekkefjord, dersom ikke myndighetene reagerer og omgjør beslutningen.
Distriktssekretær Hans Gregers Aarenes i Trygg Trafikk mener konsekvensene blir at flere ungdommer tar sjansen på å kjøre lett motorsykkel uten gyldig førerkort. Det er uholdbart å reise opp til 260 km tur-retur Kristiansand for å få den nødvendige opplæring og kjøre opp til førerprøve. Dette fører seg inn i en rekke eksempler på hvordan distriktene blir utarmet på tilbud som tidligere var selvsagte. Det legges opp til en ordning som gjør at ungdom i vestre del av Agder blir avskåret for en fornuftig kjøreopplæring og et tilbud om oppkjøring.
I likhet med andre statlige arronderinger og omorganiseringer, ser vi en form for politisk maktesløshet, også i denne saken. Regjeringen lar nærmest enkelte etater herje fritt innenfor noen overordnede rammer. I en slik setting ser vi hva som skjer, gang etter gang. Vi har sett det i forbindelse med politireformen, sykehusreformen og nå ser vi det innenfor samferdselssektoren. Skal folk i distriktene bli boende, må det en helt annen form for distriktsvennlig politikk til fra Regjeringens side. Alternativet er fraflytting og utarming av distriktene.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Statens vegvesen gjennomfører et omfattende arbeid for å få en mer rasjonell utnyttelse av ressursene. En hovedmålsetting er at etatens oppgaver kan utføres med mindre ressurser enn i dag og med riktig kvalitet. Dette er omtalt i flere av Samferdselsdepartementets budsjettproposisjoner.

Omstrukturering av trafikkstasjonsstrukturen i Region sør er en del av dette arbeidet. Myndighet til å fastsette steder der førerprøver kan avlegges er tillagt Vegvesenets enkelte regioner. Region sør har kommet frem til en spesialisering av klasse A prøver, fordi dette vil gi reduserte kostnader for etaten og en kvalitetsmessig forbedring av de praktiske prøvene.

Statens vegvesen opplyser at det blir et fullstendig trafikkstasjonstilbud ved syv hovedstasjoner i Region sør. Ved trafikkstasjonene i Arendal og Kristiansand, som er blant disse syv, opprettholdes tilbud om praktiske førerprøver i alle klasser. I Flekkefjord blir det begrenset tilbud med bare praktiske prøver klasse B. I hele Region sør utgjør førerprøver klasse A og A1 to årsverk sensorarbeid. På grunn av kort sesong og mange prøvesteder har 30 sensorer vært involvert i avvikling av motorsykkelprøver. Dette er urasjonelt og kan føre til dårligere sensorkompetanse og dårligere kvalitet på prøvene. Statens vegvesen mener en spesialisering av motorsykkelprøver vil heve kvaliteten på prøvene.

For kandidater i Flekkefjord vil nærmeste sted for å avlegge praktisk motorsykkelprøve være Egersund i Region vest eller Kristiansand. Til Egersund er avstanden 55 km, til Kristiansand 120 km. Reiseavstand blir ytterligere redusert når ny parsell på E39 blir åpnet i 2006. 21 personer avla førerprøve i klasse A1 i Flekkefjord i 2004.

Hensikten med det arbeidet Statens vegvesen nå gjør innenfor trafikant- og kjøretøyområdet er å gi trafikanter og brukere et bedre tilbud. I tillegg til å tilby tjenester gjennom trafikkstasjoner og offentlige servicekontor, prioriterer Statens vegvesen å tilby flere tjenester elektronisk via Internett. I spesielle tilfelle vil Statens vegvesen vurdere om sensorene kan reise ut i distriktet for å avholde praktiske prøver.

Selv om det ved omorganiseringer og endringer av tjenestetilbud legges stor vekt på å opprettholde servicetilbudet til publikum, kan slike endringer også medføre at reiseavstand for å få utført en tjeneste vil kunne bli lenger for noen. Jeg mener det er riktig å legge vekt på at de endringer Statens vegvesen gjør vil gi publikum et bedre tilbud samlet sett, samtidig som det legges vekt på mindre ressursbruk og bedre kvalitet på tjenestene. En kvalitetsmessig god gjennomføring av førerprøven vil sikre kvaliteten på ferske førere og dermed være et viktig trafikksikkerhetstiltak.