Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:768 (2004-2005)
Innlevert: 11.05.2005
Sendt: 12.05.2005
Besvart: 24.05.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Kostnadsfordeling ved nye strømnett kan lett skape uenighet. Ifølge NVE skal en regional kraftsystemutredning vedrørende planlagte/forventede investeringer, minimum inneholde en beskrivelse av alle meldte og konsesjonssøkte anlegg.
Mener statsråden en regional kraftsystemutreder er ansvarlig for beregning av de samfunnsmessige kostnader for alle alternative nettløsninger som fremmes i området, også rene produksjonslinjer når disse er en alternativ løsning til andre linjeløsninger som inngår i kraftsystemutredningen?

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: For å bidra til å sikre en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) siden 2003 med hjemmel i energiloven og forskrift om energiutredninger administrert en ordning med koordinerte kraftsystemutredninger. Slike kraftsystemutredninger er en videreføring av ordningen med regional kraftsystemplanlegging som ble etablert allerede i 1988, da som en frivillig ordning.

NVE har utpekt en utredningsansvarlig konsesjonær innenfor et gitt geografisk område, og Norge er inndelt i 18 områder. Den utredningsansvarlige har ansvaret for å koordinere arbeidet med en langsiktig kraftsystemutredning i sitt område. Målet for utredningsarbeidet er å bidra til en samfunnsøkonomisk riktig utbygging av regional- og sentralnettet hensyntatt aktuelle energibærere for stasjonær energibruk.

Kraftsystemutredningen er et viktig grunnlagsdokument i NVEs arbeid med vurdering av konsesjonssøknader for elektriske anlegg. Utredningsansvarlig skal beskrive og gjennomføre forenklede samfunnsøkonomiske vurderinger av ulike alternativer for utviklingen av kraftsystemet i sitt område, og må vurdere alle kjente alternativer uavhengig av om det er motstridende forslag til utvikling av nettet. Er eksempelvis en ny innmating fra et kraftverk med tilhørende nettilknytning et alternativ til andre tiltak i nettet, skal utredningsansvarlig også utrede de samfunnsøkonomiske kostnadene for dette tiltaket selv om det er i motstrid med planlagte investeringer i utredningsansvarliges eget nett. Dette betyr imidlertid ikke at utredningsansvarlig skal gjennomføre bedriftsøkonomiske analyser for tiltakshavere.

Arbeidet med kraftsystemutredninger er en løpende prosess der utredningsansvarlig vurderer ulike alternativer for nettutviklingen, dels på grunnlag av egen planer og kjennskap til nettet, dels på innsendte meldinger og dels etter kontakt med anleggs-, område- og fjernvarmekonsesjonærer i området. Det er i forskrift om energiutredninger lagt opp til et tett samarbeid mellom konsesjonærene med krav om at de skal gi utredningsansvarlig nødvendig og tilstrekkelig informasjon. Det er krav om at konsesjonærene av eget tiltak skal orientere utredningsansvarlig om endringer i eget anlegg av betydning for utviklingen av egne og øvrige konsesjonærers anlegg.

Det er viktig å understreke at en tiltakshaver bør ta tidlig kontakt med utredningsansvarlig for å sikre den nødvendige koordinering og kvalitetssikring. Utredningsansvarlig er den part som har best informasjon om alle kjente og aktuelle prosjekter i området, og hver enkelt tiltakshaver har ikke slik oversikt. Det er rasjonelt at utredningsansvarlig står for de nødvendige nettanalyser.