Skriftlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:769 (2004-2005)
Innlevert: 11.05.2005
Sendt: 12.05.2005
Besvart: 19.05.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Vil Regjeringen sørge for at Senter for Seniorpolitikk får mulighet til å videreføre sitt gode arbeid for seniorpolitisk fokus i arbeidslivet også når "Krafttaket for Seniorpolitikk" utløper ved årsskiftet?

Begrunnelse

Det har ikke vært like stort fokus på delmål 3 i IA-avtalen som på arbeidet for redusert sykefravær, og resultatene er heller ikke like gode. Samtidig blir behovet for god seniorpolitikk stadig viktigere. Senter for Seniorpolitikk har en nøkkelrolle i det femårige prosjektet "Krafttak for Seniorpolitikk" som utløper ved årsskiftet. Senteret har utviklet en informativ webside og mye annen aktuell informasjon. Det har arrangert og deltatt i mange konferanser i innland og utland. Senteret har gitt råd til arbeidsgivere og tillitsvalgte om seniorpolitikk og til Arbeidslivssentrene, og fremmet utdanning om seniorpersonalpolitikk på høyskolenivå. Det har stimulert til mer kunnskapsinnhenting, blant annet gjennom fokus på forskning og tatt initiativet til ulike prosjekter blant annet vedrørende metoder for opplæring av seniorer i IT. Senteret har gjennom dette bidratt til et økt fokus på behovet for aktiv seniorpolitikk i arbeidslivet, og har også kommet med gode praktiske innspill til hvordan målsetningen i IA-avtalen om økt avgangsalder kan følges opp i praksis i offentlige og private virksomheter.
Det vil etter min mening fortsatt være behov for et organ som kan være pådrivere for fokus på seniorpolitikk i arbeidslivet.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Senter for Seniorpolitikk gjør en god jobb mht. å få seniorpolitikk satt på dagsordenen.

Bevisstgjøring av arbeidsgivere og befolkningen om at samfunnet har god bruk for eldre arbeidskraft for å opprettholde velferden i samfunnet, og spredning av kunnskap om forhold som kan bidra til at eldre blir stående lengre i arbeid, er samfunnsøkonomisk viktig. Senter for Seniorpolitikk synes å drive et slikt opplysningsarbeid på en meget god måte.

Regjeringen ønsker derfor å videreføre satsingen på å styrke eldre arbeidstakeres muligheter i arbeidslivet også etter at den femårige perioden med "nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet" blir avsluttet i inneværende år.

Regjeringen har startet opp arbeidet med stortingsmelding om en bedre og mer aktiv seniorpolitikk i arbeidslivet. Det vil være naturlig å drøfte den videre framtiden for og rollen til Senter for seniorpolitikk i denne stortingsmeldingen. Omtalen vil gi grunnlag for vurderinger av hvordan Senter for Seniorpolitikk kan og bør finansieres. Blant annet vil vi vurdere hvordan vi på en bedre måte kan se grunnbevilgningen og midler for oppgaver knyttet til videreføring av arbeidet fra "krafttakperioden" i sammenheng. I første omgang, dvs. i forslag til budsjettet for 2006, er jeg derfor innstilt på å foreslå å gi Senter for Seniorpolitikk en samlet ramme for 2006 på om lag samme nivå knyttet til videreføring av den seniorpolitiske satsingen.