Skriftlig spørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:770 (2004-2005)
Innlevert: 11.05.2005
Sendt: 12.05.2005
Besvart: 24.05.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): Syketransporten er nå de regionale helseforetakenes ansvar og som resultat har vi fått mange transportruter satt ut på anbud.
Hvordan vil helseministeren sørge for at ikke resultatet av det ensidige fokuset på de billigste løsningene går ut over kvaliteten på syketransporten og medfører enda lengre reisetid for pasientene?

Begrunnelse

Syketransporten er nå blitt satt ut på anbud med den konsekvens at mange lokale drosjer har mistet sine kontrakter og i en del tilfeller dermed også sitt eksistensgrunnlag. Enkelte helseforetak setter nå inn pasientbusser som skal transportere pasienter over lengre avstander, mens andre fokuserer på å fylle opp drosjer og minibusser med pasienter. Konsekvensene blir lengre reisetid for pasientene, og spørsmålet reiser seg om dette er medisinsk forsvarlig i forhold til syke pasienter. Mange pasienter behøver hjelp fra de skal forlate boligen sin, på sykehuset/poliklinikken og til de er trygt inne igjen i sitt eget hjem, noe de nye tilbudene ikke tar nok hensyn til. Spesielt gjelder dette gruppen eldre. Når lokale drosjeselskaper i tillegg mister et av sine viktigste eksistensgrunnlag, som syketransporten ofte er, medfører dette også at det ikke lenger finnes lokale tilbud for å kjøre pasientene til en eventuell oppsamlingsplass for pasientbusser. I enkelte tilfeller fungerer de lokale drosjene også som nødløsning når ambulanse ikke er tilgjengelig. Blir drosjene borte vil det transportmessige akuttilbudet for dem som bor i grisgrendte strøk bli enda dårligere.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Målsettingen med overføringen av ansvaret for pasienttransport (syketransport) og transport av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten fra trygdeetaten til regionale helseforetak, var å stimulere til behandling nær pasientens bosted når dette er til fordel for pasienten og representerer sparte utgifter til transport. Ved å samle ansvaret for spesialisthelsetjeneste og pasienttransport vil det være lettere å se disse i sammenheng.

Erfaringene så langt, vel halvannet år etter ansvarsoverføringen, viser at dette er et viktig virkemiddel for å stimulere til desentralisering av behandlingstilbud. Det er etablert flere spesialistpoliklinikker hvor legespesialisten reiser ut til pasientene, i stedet for at pasientene må reise til sykehus. Videre viser regnskapstall for 2004 at utgiftsveksten til pasienttransport har vært noe lavere enn tidligere år.

Ett sentralt prinsipp i ansvarsoverføringen var at rettighetene for pasientene skulle forbli uendret. Retten til å få dekket reiseutgifter til undersøkelse og behandling er regulert i pasientrettighetsloven. I utgangspunktet har pasienten krav på å få dekket billigste reisemåte til nærmeste behandlingssted. Billigste reisemåte er som regel buss, båt eller tog. Reise med dyrere transportmiddel, for eksempel egen bil eller drosje, kan dekkes dersom dette er nødvendig av helsemessige grunner, eller fordi rutegående transport ikke er tilgjengelig. Samordning av drosjetransport, ved at flere reiser sammen, er et viktig tiltak for å få best mulig bruk av ressursene. På lik linje med øvrige helsetjenester gjelder prinsippet om at tjenesten skal være forsvarlig. Hva som er forsvarlig transport for den enkelte pasient - med ambulanse, egen bil, drosje alene eller drosje/buss sammen med andre - må vurderes individuelt, på lik linje med medisinske vurderinger av forsvarlighet når det gjelder øvrige helsetjenester. Det er den enkelte lege som utsteder rekvisisjon for transport, som må gjøre denne vurderingen i samråd med pasienten.

Når det gjelder forholdet til drosjenæringen og kravene om anbudsutsetting, så er dette regulert gjennom bl.a. lov om offentlige anskaffelser og konkurranseloven. Trygdekontorene ble pålagt å sette denne kjøringen ut på anbud fra 1. januar 2001, uavhengig av at ansvaret for pasienttransport ble overført til de regionale helseforetakene fra 1. januar 2004.