Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:775 (2004-2005)
Innlevert: 12.05.2005
Sendt: 13.05.2005
Besvart: 20.05.2005 av landbruks- og matminister Lars Sponheim

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Jeg har fått mange henvendelser om at dyrevernnemndenes økonomi i Gudbrandsdalen er svært kritisk, og at budsjettet for 2005 er brukt opp allerede etter 4 måneder. Det går også fram av mange avisoppslag at dette er en generell tilstand i landet. Det pekes på at nemndene ikke kan utføre sine lovpålagte oppgaver med tilsyn, kontroll og forebyggende arbeid for resten av året. Konsekvensene kan bli dyr som lider og i verste fall dyretragedier.
Hva vil landbruksministeren gjøre med denne situasjonen?

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Tilsyn etter dyrevernlovgivningen er en av en rekke tilsynsoppgaver som er tillagt Mattilsynet. Det løpende tilsynet etter dyrevernlovgivningen foretas både av Mattilsynet og av dyrevernnemndene. Tidligere hadde dyrevernnemndene en uavhengig rolle med et selvstendig lovpålagt ansvar, mens de nå fører tilsyn på vegne av departementet/Mattilsynet og er så vel faglig som administrativt underlagt Mattilsynet.

Dyrevernnemndenes viktigste funksjon er å ivareta legmannsskjønnet, mens det mer rutinemessige tilsynet etter min vurdering i stor grad kan og bør ivaretas av Mattilsynets tilsynspersonell. Mattilsynet har orientert meg om at de benytter eget personell for tilsyn med forskriftsregulerte forhold, mens de har lagt opp til at nemndene i hovedsak konsentrerer seg om tilsyn med forhold som ikke er forskriftsregulert. Denne arbeidsdelingen er etablert som ledd i et arbeid for en effektivisert dyrevernforvaltning.

Jeg legger til grunn at Mattilsynets ledelse ivaretar sitt ansvar for å sørge for et tilfredsstillende tilsyn etter dyrevernloven, og at dette tilsynet skjer kostnadseffektivt med en så rasjonell arbeidsdeling mellom nemndene og tilsynets eget personell som mulig. Jeg har registrert at enkelte dyrevernnemnder opplever budsjettsituasjonen som krevende. Mattilsynet har overfor meg gitt uttrykk for at det er store forskjeller mellom dyrevernnemndene når det gjelder bruk av budsjetterte midler hittil i år. Mattilsynet er en ung organisasjon som foreløpig bare har erfaring fra ett regnskapsår. Mattilsynet foretar for tiden en regnskapsgjennomgang i forbindelse med første tertial og vil i den forbindelse også vurdere behov for interne omdisponeringer innenfor tilsynets budsjettrammer.

Mattilsynet opplever generelt budsjettsituasjonen som krevende i år, og Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett fremmet forslag om en økning av Mattilsynets budsjett Landbruks- og matdepartementet foretar for tiden en full gjennomgang av dyrevernloven, slik det ble signalisert i St.meld. nr. 12 (2002-2003). En av målsettingene med denne gjennomgangen er å utrede nødvendige hjemler for å forebygge tragedier som skyldes sviktende tilsyn og stell. Slike hendelser har oftest sammenheng med personlige problemer hos røkter eller eier. Selv med et fokus på risikobasert tilsyn fra Mattilsynets side, kan dessverre den løpende tilsynsaktiviteten alene i begrenset grad bidra til å forebygge slike hendelser.