Skriftlig spørsmål fra Gunn Olsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:777 (2004-2005)
Innlevert: 12.05.2005
Sendt: 13.05.2005
Besvart: 27.05.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A): Hvor mange årsverk må bemanningen av sykepleiere og hjelpepleiere økes med innen eldreomsorgen fram til 2009 for å opprettholde en god kvalitet på tjenesten?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Departementet har ikke detaljerte beregninger for fremtidig personellbehov i eldreomsorgen knyttet til ulike utdanningsgrupper. Teknisk beregningsutvalg for kommunene (TBU) beregner årlig utgiftsbehovet knyttet til endringer i demografien, forutsatt uendret standard, dekningsgrad og produktivitet.

I perioden 2005 til 2009 blir det noen flere innbyggere i alderen 67-79 år, noen færre innbyggere i alderen 80-89 år, mens det skjer en relativt sterk vekst i antall innbyggere over 90 år. Samlet sett beregner TBU at dette tilsier en utgiftsvekst på om lag 1,6 mrd. kr.

Dersom vi forutsetter at et årsverk i gjennomsnitt koster 400 000 kr, vil TBUs beregninger tilsi om lag 4 000 nye årsverk i perioden 2005 til 2009, eller en personellvekst i perioden på 3-4 pst. Det må imidlertid tas et stort forbehold knyttet til usikkerhet ved disse anslagene.

Beregningene tar ikke hensyn til endringer i behovet knyttet til yngre tjenestemottakere, slik som mennesker med utviklingshemming, fysiske funksjonshemminger eller psykiske lidelser. Videre vil endringer i oppgavefordelingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten kunne påvirke personellbehovet.

Avslutningsvis vil jeg nevne at den varslede stortingsmeldingen om fremtidens omsorgstjenester vil omtale både utviklingen i personellbehovet og ulike forhold som påvirker denne utviklingen. Stortingsmeldingen vil etter planen bli lagt frem til høsten.