Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:787 (2004-2005)
Innlevert: 13.05.2005
Sendt: 18.05.2005
Besvart: 24.05.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva er begrunnelsen for at departementet har valgt å overprøve fylkesmannens beslutning i saken om Bergen kommunes årsregnskap for 2003 og fylkesmannens lovlighetskontroll av denne, og hvorfor har ikke departementet villet offentliggjøre denne begrunnelsen?

Begrunnelse

Et flertall i bystyret i Bergen vedtok å sette av 120 mill. kr i kommunens regnskap for 2003 i forbindelse med tilbakeføring av for høye innkrevde vann- og avløpsgebyr i kommunen. Opposisjonen ba om lovlighetskontroll av dette vedtaket, for å finne ut om en slik regnskapsførsel var korrekt. Fylkesmannen gav medhold til denne klagen ved to anledninger. I brev av 11. mai 2005 blir imidlertid fylkesmannens avgjørelse overprøvd av departementet. Brevet inneholder ingen begrunnelse, og departementet vil heller ikke overfor pressen gi noen begrunnelse for overprøvingen.
En slik overprøving av fylkesmannen er uvanlig. Det må derfor forventes at departementet kan gi en bedre begrunnelse for sin avgjørelse enn at den er tatt etter en "samlet vurdering".

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: I brev av 8. mars 2005 ba Bergen kommune om Kommunal- og regionaldepartementets vurdering av håndtering av tilbakeføring av VA-gebyrer i kommunens regnskap for 2003.

Bakgrunnen for saken, er at det i kommunens regnskap for 2003 er avsatt 120 mill. kr i forbindelse med tilbakeføring av VA-gebyrer. Etter klage har fylkesmannen i Hordaland gjennomført lovlighetskontroll av kommunens regnskapsvedtak for 2003, og gitt klagerne medhold.

Bakgrunnen for avsetningen er etterberegningen av VA-gebyrer for perioden 1991 til 2000, der bystyret i denne anledning har konstatert at kommunen har fastsatt gebyrer som i etterkant har vist seg å være i konflikt med selvkostprinsippet. Høsten 2003 vedtok bystyret at "ut fra en rimelighetsvurdering vil bystyret anbefale en tilbakeføring til gebyrbetalerne ved at vann- og avløpssektoren gjennom en periode på 8-10 år blir tilført til sammen 120-180 millioner kroner".

Den sentrale problemstillingen i denne saken, er om kommunen har anledning til å føre tilbakeføringen av VA-gebyrer i regnskapet for 2003.

Alternativet til å utgiftsføre tilbakeføringen av gebyrer i regnskapet for 2003 er å utgiftsføre (eller inntektsføre reduserte gebyrer) i det enkelte regnskapsår. Problemstillingen som reises er om kommunen ved fastsettelsen av regnskapet for 2003 har tilstrekkelig grunnlag for å regnskapsføre det aktuelle beløpet i sin helhet i 2003 eller ikke. Bergen kommune har selv lagt til grunn at kommunen hadde tilstrekkelig grunnlag.

Fylkesmannen har i sin avgjørelse vist til at tilbakeføringen av gebyrer ikke har vært endelig. Departementet legger til grunn at Bergen kommune selv anser det tilbakeførte beløpet som kjent. Departementet har derfor i sin vurdering lagt til grunn at Bergen kommune har tilstrekkelig grunnlag for å utgiftsføre beløpet.

Fylkesmannen har på bakgrunn av departementets vurdering informert Bergen kommune om utfallet av saken.