Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:793 (2004-2005)
Innlevert: 19.05.2005
Sendt: 20.05.2005
Besvart: 27.05.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): I PETROmagasinet nr. 2-2005 vises det til at mer enn 50 millioner fat olje i Snøhvit-området ikke vil bli produsert. Rent praktisk skyldes det at trykket i feltet vil bli for lavt etter hvert som gassen utvinnes. Politisk har det derimot vært meget varierende signaler om det i det hele tatt er ønskelig å drive oljevirksomhet i Snøhvit-feltet.
Gjør statsråden noe for å sikre at også oljeressursene i Snøhvit blir utnyttet til det beste for samfunnet?

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Oljeressursene i Snøhvit var gjenstand for omfattende vurdering i forbindelse med utbyggingsplanene for Snøhvit LNG. Oljeressursene var ikke en del av utbyggingsplanene, da rettighetshaverne mente det ikke var lønnsomt å utvinne disse. Rettighetshaverne valgte derfor å fremme Snøhvit-prosjektet som en ren gass- og kondensatutbygging. OED delte denne vurderingen, og det ble derfor ikke stilt vilkår om at oljeressursene skulle vurderes videre. Vurderinger knyttet til oljesonen i Snøhvit ble lagt frem for Stortinget i Stprp. nr. 35 (2001-2002) Om utbygging, anlegg og drift av Snøhvit LNG, og Stortinget hadde ikke merknader til dette.

Departementet vurderte mulighetene for eventuell utvinning av oljesonen i Snøhvit på nytt tidlig i 2004. Statoil (som operatør for Snøhvit) orienterte da om at eventuell oljeutvinning fra Snøhvit ville måtte realiseres i 2007, dersom en skulle få ut nok oljeressurser til at et slikt prosjekt skulle ha tilstrekkelig lønnsomhet. På bakgrunn av innspill fra Statoil om mulige tidsplaner for realisering av oljeutvinning fra Snøhvit, mente departementet det var lite sannsynlig at oljeutvinning kunne realiseres i 2007. Departementet ville derfor ikke oppfordre operatøren til å sette i verk ytterligere tiltak knyttet til mulig oljeutvinning fra Snøhvit.

Regjeringens utgangspunkt er at Snøhvit er et gassprosjekt. Det er lagt et løp for å utvinne gassressursene i Snøhvit som har fått bred politisk tilslutning. Like fullt har lønnsomheten i utvinning av oljeressursene vært vurdert flere ganger. Disse vurderingene har vist at det ikke er kommersielt grunnlag for å utvinne oljen i feltet.