Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:795 (2004-2005)
Innlevert: 20.05.2005
Sendt: 20.05.2005
Besvart: 27.05.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): I Kommunal Rapport den 19. mai 2005 kan vi lese at Miljøverndepartementet har utvidet forsøket om lokal forvaltning av motorferdsel i utmark med 2 år, med bakgrunn i at kommunene har lagt ned mye ressurser i planarbeidet og at det vil ta tid å få et eventuelt nytt regelverk på plass.
Hva er årsaken til at statsråden lar forsøket fortsette når han selv påpeker at det er svært mye ulovlig motorferdsel i naturen, og at erfaringen ikke har ført til mindre og mer regulert motorferdsel i etablerte løyper?

Begrunnelse

Målsetting med forsøksprosjektet i de åtte kommunene var å prøve ut om formålet med motorferdselsloven kan oppfylles bedre ved en kobling til plan- og bygningsloven. I forbindelse med Stortingets behandling av Dokument nr. 8:61 (2004-2005) skriver statsråden i brev til energi- og mijløkomiteen at prosjektet ble avsluttet den 30.april i år og at resultatene fra forsøksprosjektet skal evalueres gjennom Norsk institutt for naturforsking. Videre skriver statsråden at han vil gå videre med evalueringsprosessen for å se om det er nødvendig med regelverksendringer. Allerede nå påpeker statsråden at det pågår ulovlig kjøring i sårbare områder og at det etableres ulovlige løyper som knyttes opp til lovlige løyper i de åtte forsøkskommunene. Dette kan tyde på at kommunenes lokale forvaltning av motorferdsel ikke har løst problemene med ulovlig motorferdsel. Foreløpige observasjoner fra DN har vist at selv om det var formulert realtivt klare mål for forsøket har det vært stor variasjon i ambisjoner, målsetting og arbeidsinnsats mellom de enkelte kommuner.
Som statsråden selv skriver i sin pressemelding den 20. april er motorkjøring i naturen en støyforurensing.
SSB viser til at kommunene har samtykket i 89 pst. av søknadene om dispensasjon fra motorverdselsloven i 2004.Dette tyder på stor aktivitet av motorferdsel i naturen.Videre skriver statsråden at slik regelverket blir behandlet i dag, er det bare unntaksvis at en søker får avslag på en søknad om tillatelse om bruk av motorkjøretøy i naturen og at unntakene i loven har blir hovedegelen.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Jeg har støttet en søknad fra forsøkskommunene til Kommunal- og regionaldepartementet om at de kan fortsette med regelverket for forsøksordningen. Kommunene vil da unngå unødig merarbeid i tiden frem til en eventuell regelverksendring. Vi kan også høste ytterligere erfaring med denne formen for regulering av ferdselen mens evalueringen og regelverksprosessen blir sluttført.

For øvrig viser jeg til mitt brev av 26. mai 2005 til komiteen vedrørende Dokument nr. 8:61.