Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:800 (2004-2005)
Innlevert: 23.05.2005
Sendt: 24.05.2005
Besvart: 03.06.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): For andre gang på bare tre år oppstår en større epidemi av legionellasmitte i Norge, med ukjent smittekilde på epidemitidspunktet. I tillegg til diagnostikk og behandling av mennesker med symptomer vil sanering av mulige smittekilder stå sentralt for å hindre nye smittetilfeller. Det er grunn til å reise spørsmål ved gjeldende rutiner for kartlegging, kontroll og sanering av mulige smittekilder.
Hva vil statsråden gjøre med gjeldende retningslinjer som ledd i å hindre nye epidemier med legionellasmitte?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Vi har som kjent fått et nytt utbrudd av legionellose. Denne sykdommen forårsakes av legionellabakterien og kan spres via VVS-anlegg. Kjøletårn er den innretningen som har størst skadepotensial, og det er sannsynlig at legionellautbruddet i Sarpsborg/Fredrikstad er forårsaket av utslipp fra kjøletårn. Helsemyndighetene har så langt ikke funnet smittekilden, og arbeider fortsatt med smitteoppsporingen.Dagens regelverk

Kjøletårn ble fra 1. juli 2003 regulert i forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern. Denne pålegger virksomheter med kjøletårn eller liknende innretninger å sørge for at disse drives og vedlikeholdes på en helsemessig forsvarlig måte. Virksomhetene er videre pålagt å melde sine kjøletårn til kommunen. Denne meldeplikten har et tosidig formål; den skal sørge for at virksomhetene selv blir bevisste i forhold til hvordan slike potensielt farlige innretninger bør håndteres, og meldeplikten skal gi kommunene oversikt over kjøletårn i lokalmiljøet. Kommunene har videre plikt til å føre tilsyn med kjøletårn i sin kommune, og kan i medhold av kommunehelsetjenesteloven og smittevernloven pålegge for eksempel retting, smittesanering eller stansing der kjøletårn innebærer en smittefare. Sosial- og helsedirektoratet utarbeidet i 2003 veileder i miljørettet helsevern (IS-1104) primært rettet mot kommunenes arbeid med miljørettet helsevern, herunder kjøletårn. Videre har Folkehelseinstituttet laget en veileder for forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS-anlegg (Smittevern 8) som spesielt omhandler kjøletårn og er rettet mot virksomhetene.

Hasteforskrift fastsatt fredag 27. mai 2005

Det aktuelle utbruddet av legionella er svært alvorlig. Erfaringene fra Sarpsborg/Fredrikstad gir grunn til å tro at det eksisterer kjøletårn også andre steder som ikke er tilstrekkelig vedlikeholdt, og at disse kan utgjøre en overhengende fare for helseskade. Sosial- og helsedirektoratet har derfor 27. mai 2005, i forståelse med departementet, fastsatt en midlertidig forskrift om kjøleanlegg med kjøletårn eller lignende innretning med hjemmel i lov om vern mot smittsomme sykdommer.

Forskriften gir alle virksomheter med kjøletårn en plikt til å melde til kommunen innen 30. mai kl. 24.00 når anlegget ble tatt i bruk, og tidspunkt for når anlegget sist ble vedlikeholdt på forsvarlig måte. Virksomheten skal umiddelbart stenge kjøletårnet dersom det ikke er vedlikeholdt forsvarlig de siste 6 måneder, og ikke sette anlegget i gang igjen før slikt vedlikehold er gjennomført. Kommunen skal holde oversikt over virksomheter med kjøletårn i kommunen og skal om nødvendig gi pålegg om stansing dersom kjøletårn drives i strid med myndighetskravene.

Tiltak fremover

Det aktuelle utbruddet viser at oppfølgingen og kontrollen av kjøletårn ikke har vært tilfredsstillende. I spontanspørretimen 25. mai 2005 uttalte jeg at det nå igangsettes både midlertidige og langsiktige tiltak som skal sikre en bedre kontroll med kjøletårn.

En del tekniske installasjoner kan være av en slik karakter at det krever høy grad av teknisk kompetanse å føre kontroll og tilsyn med dem. På områder som for eksempel oppdrettsanlegg for fisk og taubaner er det etablert enten særskilte sertifiseringsordninger, eller krav til vurdering fra en uavhengig tredjepart. Det kan være aktuelt å innføre et liknende system for kjøletårn. Departementet vil i samarbeid med aktuelle fagmiljøer gjennomgå dagens rutiner, informasjon og regelverk og utrede aktuelle tiltak og endringer i regelverket som sørger for bedre oppfølging av slike anlegg.

Det er viktig å beholde prinsippet om at kommunen skal ha et overordnet ansvar for det miljørettede helsevernet, som innebærer at kommunen blant annet skal ha en oversikt over faktorer i miljøet som kan ha innvirkning på folks helse. Kjøletårn kan dersom de ikke blir håndtert riktig, innebære en betydelig helserisiko, og det er viktig at kommunen har en samlet oversikt over slike installasjoner i nærmiljøet. Helse- og omsorgsdepartementet vil imidlertid vurdere om andre enn kommunen skal foreta den tekniske kontrollen av kjøletårn.