Skriftlig spørsmål fra Britt Hildeng (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:803 (2004-2005)
Innlevert: 24.05.2005
Sendt: 24.05.2005
Besvart: 03.06.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): Grefsenlia alderspsykiatriske bo- og behandlingssenter, eid av Oslo kommune og Norske Kvinners Sanitetsforening, har pr. i dag 7 hybelleiligheter og 5 plasser i bokollektiv for psykisk syke som står tomme. I tillegg har de 25 døgnplasser. Jeg har fått oppgitt at Helse Øst har signalisert at de fra nyttår ønsker å benytte bare 11 av disse 25 plassene.
Mener statsråden at det er overkapasitet av disse typer tilbud til psykiske syke, slik at det ikke er behov for plassene på Grefsenlia?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse skal tilbudet til mennesker med psykiske lidelser styrkes. Dette gjelder både de kommunale bo- og omsorgstjenestene, og de spesialiserte tjenester som de regionale helseforetakene har ansvaret for.

Mennesker med psykisk sykdom har behov for å leve et mest mulig normalt liv, i likhet med alle andre. Spesialisthjelp skal så langt som mulig gis i hjemmemiljøet, slik at innleggelse skal begrenses til situasjoner hvor det er helt nødvendig av behandlingsmessige årsaker, eller for å sikre liv. Opptrappingsplanen bygger på dette prinsippet, noe som også er helt i tråd med ferske retningslinjer fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Kommunene har ansvaret for vanlige helse- og sosialtjenester, for å sørge for botilbud, sysselsetting og kulturtiltak. Spesialisthelsetjenesten har først og fremst oppgaver i tilknytning til selve behandlingen i tilknytning til sykdommen.

Behandling og oppfølging fra spesialisthelsetjenestens side må derfor ikke nødvendigvis skje gjennom innleggelse på institusjon. Dette innebærer at antallet døgnplasser ved en institusjon ikke utgjør et mål på den totale behandlingskapasitet eller behov i befolkning. Det er nødvendig å vurdere antall døgnplasser i forhold til alternativ ressursbruk, det vil si dagtilbud, poliklinikk og ambulerende team. Den faglige utviklingen innen psykisk helsevern dreier i dag mot mer bruk av poliklinikk og ambulerende virksomhet fra spesialisthelsetjenestens side, nasjonalt og internasjonalt.

Når det gjelder Grefsenlia har Helse- og omsorgsdepartementet bedt Helse Øst om en orientering i forhold til sakens spørsmål. Ifølge Helse Øst eies og driftes Grefsenlia av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS), og Oslo kommune har ikke et eierforhold til institusjonen.

Grefsenlia hadde inntil 2005 avtale med Aker universitetssykehus HF om salg av 25 alderspsykiatriske plasser. Aker universitetssykehus HF har selv relativt mange alderspsykiatriske plasser og ønsket derfor i 2004 gradvis å avvikle avtaleforholdet.

Departementet er orientert om at Helse Øst i 2005 er i dialog med NKS og Oslo kommune med sikte på å sikre videre drift av institusjonen. Denne prosessen er ikke avsluttet. Departementets har som kjent forutsatt at antallet døgnplasser ikke skal bygges ned totalt sett, før boligssituasjonen i kommunene er gjennomgått. Dette er en problemstilling Helse Øst må forholde seg til i denne sammenheng. Ifølge Helse Øst tas det sikte på en snarlig avklaring av den videre driften av institusjonen.

Departementet legger til grunn at Helse Øst må vurdere hvordan tilbudet innen psykisk helsevern totalt sett skal utnyttes og utvikles, både innenfor helseforetakene og ved bruk av private institusjoner.