Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:813 (2004-2005)
Innlevert: 26.05.2005
Sendt: 27.05.2005
Besvart: 07.06.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Ifølge Regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse skulle helsestasjoner og skolehelsetjenesten styrkes med ca. 800 årsverk. En undersøkelse utført for Sosial- og helsedirektoratet viser at kun en liten del av de 800 årsverkene har kommet skolehelsetjenesten til gode.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at barn og unge får det skolehelsetjenestetilbudet de er lovet gjennom opptrappingsplanen?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Helsestasjons- og skolehelsetjenesten reguleres av forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Forskriftens formål er å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader hos gravide, barn og ungdom 0-20 år. Det er kommunens ansvar å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til målgruppene. Tilbudet skal omfatte helseundersøkelser, vaksinering, rådgivning, veiledning og opplysningsvirksomhet. Sosial- og helsedirektoratet har nylig utgitt en veileder som utdyper oppgavene i forskriften.

Når det gjelder organisering av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, er det opp til kommunene å avgjøre hvordan dette best kan ivaretas, så lenge kravet til forsvarlig virksomhet i henhold til lov og forskrift oppfylles. Handlingsrommet som ligger i dagens helsestasjons- og skolehelsetjeneste kan kommunene benytte til å integrere skolehelsetjeneste i helsestasjon for ungdom. Det vil være opp til kommunene om det individrettede arbeidet skal tilbys på helsestasjon eller i skolehelsetjenesten. Når det gjelder effektivt samarbeid for å fremme psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever, er det avgjørende at skolehelsetjenestens bidrag i dette arbeidet foregår ved skolen. Miljøarbeidet i skolen er en tverrfaglig oppgave som forutsetter at skolehelsetjenesten involverer seg i skolens planer og aktiviteter.

Opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2008 setter som mål å styrke det forebyggende psykososiale arbeidet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 800 årsverk i planperioden. Per 1. januar 2004 var 262 av disse årsverkene på plass i tjenesten, dvs. at 33 pst. av måltallet er oppnådd. (Tall for 2004 foreligger ikke ennå). Det skal foreligge en politisk vedtatt kommunal plan for det psykiske helsearbeidet i kommunene og planen skal omhandle psykososiale tiltak for barn og unge. Kommunen skal ha vurdert og omtalt målet om at 20 pst. av de øremerkede tilskuddene skal gå til barn og unge. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har en viktig rolle i planprosessen ved å bidra med oversikt over helsetilstanden og faktorer som kan virke inn på helsen til målgruppene, og tjenesten oppfordres til å være aktivt ute med å delta i kommunens ordinære planprosesser.

For å nå målet om 800 stillinger i opptrappingsplanen innen utløpet av 2008 er det behov for å intensivere arbeidet med rekruttering til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. De nye stillingene skal bidra til at tjenesten får rekruttert personell fra faggrupper med kompetanse i forebyggende psykososialt arbeid. Som et ledd i arbeidet for å styrke rekrutteringen til tjenesten skal styringssignalene i rundskriv til kommuner og fylkesmenn om nasjonale mål og hovedprioriteringer gjennomgås. Videre skal Sosial- og helsedirektoratet i samarbeid med rådgiverne for psykisk helsearbeid hos fylkesmannen bistå kommunene i dette rekrutteringsarbeidet. Jeg forutsetter at disse tiltakene vil bidra til at stillingene i skolehelsetjenesten styrkes.