Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:814 (2004-2005)
Innlevert: 26.05.2005
Sendt: 27.05.2005
Besvart: 02.06.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): I en kronikk i Aftenposten 23. mai 2005 tar Haakon Thaulow, tidligere direktør ved Norsk institutt for vannforskning, til orde for at de forskjellige verneplanene for vassdrag bør gjennomgås på nytt, for eksempel gjennom en utvalgsutredning omkring vannkraftens fremtid. Han viser til at både verneverdier, utvikling i vassdragene og brukerinteressene har endret seg siden Verneplan I ble vedtatt for over 30 år siden.
Er statsråden positiv til en slik gjennomgang?

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Så sent som 18. februar i år sluttet Stortinget seg til regjeringens anbefaling i St.prp. nr. 75 (2003-2004) om å supplere Verneplan for vassdrag med om lag 50 objekter. Med denne suppleringen er om lag 390 vassdrag vernet mot kraftutbygging.

Behandlingen i Stortinget viste at det er bred politisk enighet om å sikre at både nåværende og kommende generasjoner har mulighet til å oppleve uberørt natur og vassdrag som flyter i sitt naturlige løp.

Jeg er klar over at det er skjedd store endringer siden de første verneplanene ble vedtatt, og at det faglige grunnlaget for vedtakene var et annet enn for de senere vedtakene. Med det omfang Verneplan for vassdrag nå har fått etter Stortingets behandling av vassdragsvernet i inneværende sesjon, ser jeg det likevel ikke hensiktsmessig å sette i gang en ny stor gjennomgang.

Olje- og energidepartementet vil imidlertid fortsette sitt arbeid med å sikre en best mulig forvaltning av de vernede vassdragene, hvor det legges vekt på en differensiert forvaltning avhengig av verneverdier og brukerinteresser i vassdragene.