Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:815 (2004-2005)
Innlevert: 26.05.2005
Sendt: 27.05.2005
Besvart: 02.06.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): I et oppslag i Fædrelandsvennen 25. mai 2005 står det følgende: "Elkem ser ingen fremtid for aluminiumsverket uten gasskraftverk på Lista." Teknologiutviklingssjef Erik Aune sa følgende på et møte i Agder Gassforum: "Vi har planer om en utvidelse til 300 000 årstonn (en tredobling). Får vi ikke tilgang på energien som treng - til akseptable priser - trappes dette verket kraftig ned i løpet av noen år."
Kan statsråden forsikre Elkem om at et mulig gasskraftverk får like rammevilkår og miljøkrav som gasskraftverk i Europa?

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Når det gjelder rammebetingelser for gasskraftverk viser jeg til at i henhold til lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven), gjelder kvoteplikt for gasskraftverk.

Ved vedtakelsen av klimakvoteloven sluttet Stortinget seg til Regjeringens forslag om å opprettholde adgangen til å stille vilkår om teknologikrav i medhold av forurensningsloven. Det vil være opp til Regjeringen å fatte eventuelle vedtak om teknologikrav i tillegg til kvoteplikten, jf. Ot.prp. nr. 13 (2004-2005).

Sem-erklæringen omhandler tillatelser til nye gasskraftverk. Inntil det er etablert et system for omsettelige utslippskvoter i tråd med Kyoto-protokollen, legges det opp til at nye konsesjons- og utslippstillatelser kun gis til gasskraftanlegg basert på CO2-fri teknologi.

Regjeringen kan først ta stilling til et eventuelt gasskraftverk på Lista når en konsesjonssøknad foreligger.