Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:816 (2004-2005)
Innlevert: 26.05.2005
Sendt: 27.05.2005
Besvart: 03.06.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Det ser endelig ut til at Naturkraft kommer til å bruke sin konsesjon til å bygge gasskraftverk på Kårstø. Selv om Regjeringen ved flere anledninger har bekreftet, muntlig og skriftlig, at de vil respektere at gjeldende konsesjoner, så har statsminister Kjell Magne Bondevik utad beklaget at Naturkraft vil starte bygging av et gasskraftverk uten CO2-rensing. Overfor NTB varslet miljøvernminister Knut Arild Hareide tiltak.
Hvilke tiltak er det statsråden ser for seg?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Kårstø er ett av de tre gasskraftverkene som fikk konsesjon av Stoltenberg-regjeringen. Denne Regjeringens politikk er at inntil et kvotesystem i tråd med Kyotoprotokollen er på plass skal eventuelle nye konsesjoner kun gis til gasskraftverk med CO2-håndtering.

De senere årene har det vært et styrket fokus på CO2-håndtering både i industrien og fra myndighetssiden. For Regjeringen er realisering av slik teknologi et prioritert område. Av de tiltak som er igangsatt vil jeg spesielt vise til opprettelsen av Gassnova, som disponerer den årlige avkastningen fra gassteknologifondet på to milliarder kroner til å støtte utprøving og demonstrasjon av miljøvennlige gassteknologier.

Det er nå ønskelig at sentrale aktører i energisektoren og industrien bidrar til å utvikle og realisere denne teknologien så raskt som mulig. I utslippstillatelsen for Kårstø heter det at Naturkraft skal legge anleggene til rette for separasjon og deponering av CO2 og delta aktivt i forskning og utvikling av denne teknologien slik at den kan tas i bruk.