Skriftlig spørsmål fra Hill-Marta Solberg (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:818 (2004-2005)
Innlevert: 26.05.2005
Sendt: 27.05.2005
Besvart: 03.06.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Hill-Marta Solberg (A)

Spørsmål

Hill-Marta Solberg (A): Stortinget har i Innst. S. nr. 234 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 42 (2003-2004) lagt til grunn at Ramsund opprettholdes og videreføres som base for Sjøforsvaret.
Mener forsvarsministeren det er samsvar mellom de politiske føringer, som tilsier at Forsvarets tilstedeværelse og operativitet i Nord-Norge bør styrkes, og den forflytning av materiell som skjer bort fra Sjøforsvarets stasjon i Ramsund?

Begrunnelse

Stortinget har gitt sin støtte til omstilling av det norske Forsvaret. Omstillingen inkluderer også en modernisering av den norske marinen. Det konkrete resultatet av dette er innfasingen av nye fregatter med helikoptre, nye MTBer og nye kystvaktfartøy. I innstillingene og debattene knyttet til vedtakene, blir det understreket at operativ evne skal styrkes, samt at Norge har suverenitet over store havområder, spesielt i nord.
Ramsund orlogsstasjon ble opprettet av Stortinget 12. juni 1912. Stasjonen er siden opprettholdt, og huser i dag Marinejegerkommandoen, ett av Forsvarets tunge verksteder og en forsyningsavdeling for Sjøforsvaret. På et sted som Ramsund er forsvarsarbeidsplassene svært viktige, og det er naturlig nok høy sensitivitet knyttet til Forsvarets utvikling. Marinejegerkommandoen er inne i en positiv utvikling og situasjonen for det tunge verkstedet vil bli avklart høsten 2005. For Forsyningsavdelingen er imidlertid situasjonen mer uviss. Forsyningskommandoen i Ramsund har forsyningsansvar for KV Nord, Marine- og Kystjegerkommandoen, og tildels Minedykkerkommandoen.
Forsyningsansvaret inkluderer altså avdelinger som ligger i samme geografiske område.
Forsvarets virksomhet kan ikke detaljstyres fra Stortinget, men signaler jeg har fått tyder på at Forsyningskommandoen i Ramsund svekkes. God eller dårlig tilgang på militært materiell og annet utstyr er vel faktorer som kan påvirke avdelingers operative evne, og jeg antar også at det for et verksted spiller en viss rolle hvilken avstand det er til reservedelene.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Forsvaret moderniseres og reduseres i omfang, samtidig som det legges stor vekt på operativ evne og kvalitet. Forsvarets tilstedeværelse i Nord-Norge er sammenlignet med Sør-Norge relativt sett høyere enn før, og nordområdene prioriteres fortsatt. Det vises i denne sammenheng bl.a. til at for Hærens del er tyngdepunktet for styrkeproduksjon gradvis flyttet fra Sør- til Nord-Norge. Luftforsvaret har i dag seks av ti flyskvadroner lokalisert nord for polarsirkelen, og for Sjøforsvaret foregår store deler av Kystvaktens virksomhet i Nord-Norge, mens marinen deployerer regelmessig nordover. Jeg vil derfor understreke at tilstedeværelse i Nord-Norge er høyt prioritert av denne Regjeringen.

For å tilpasse virksomheten til den øvrige omstruktureringen i Forsvaret, og for å møte de betydelige innsparingskrav som er fastsatt av Stortinget, gjennomfører Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) et kontinuerlig og meget omfattende omstillingsarbeid. Hensikten er å få etablert en organisasjon som skal opprettholde en tilfredsstillende forsyningstjeneste tilpasset behovene i den operative strukturen, både når det gjelder geografisk plassering, materiellstruktur og aktivitetsnivå.

Arbeidet med en total omlegging av forsyningstjenesten i FLO, herunder i Ramsund, ble startet opp sommeren 2004, og er i samsvar med Regjeringens beskrivelse av den videre tilpasning av Forsvarets styrkeproduksjon og logistikk- og støttevirksomhet fremlagt i St.prp. nr. 42 (2003-2004).

I Budsjett-innst. S. nr. 7 (2004-2005) uttalte forsvarskomiteen følgende om FLO: "Komiteen viser til at vedtatt organisasjonsstruktur, innenfor de rammer og effektiviseringskrav Stortinget har gitt, er delegert, og at det nå pågår forhandlinger mellom Forsvaret og de ansattes organisasjoner om dette."

Forsvarskomiteen har i samme budsjettinnstilling understreket betydningen av at FLO når de omfattende innsparingsmålene som er fastsatt for inneværende og neste langtidsperiode: "[...] Stortinget har gitt rammer for omleggingen av FLO, og at det er en viktig budsjettforutsetning at denne gjennomføres raskt [...]". Innsparingsmålene er dels en årsverkreduksjon på 1 300 i perioden 2002-2005 og dels ytterligere minimum 600 mill. kr i reduserte driftsutgifter pr. år i perioden 2005-2008.

Ved innføringen av Forsvarets nye forsyningskonsept, som nå er under realisering, søkes de mest kostnadseffektive og minst ressurskrevende løsningene for etterforsyning av brukende avdelinger - inklusive Sjøforsvarets fartøyer. Brukende avdelinger skal få materiellet i forhold til behov og lokalisering der dette er hensiktsmessig, uavhengig av FLOs lagerlokalisering og leverandører. Bruken av basen på Ramsund er imidlertid blitt redusert som en følge av endret øvings- og deployeringskonsept for Sjøforsvaret, og de marinefartøyene som hadde Ramsund som hjemmebase, er avhendet (siste fartøy er KNM "Vidar" som er under utfasing). Generalinspektøren for Sjøforsvaret, som nettopp er ansvarlig for det operative sjøforsvaret, støtter denne effektiviseringen av logistikk- og støttevirksomheten i Nord-Norge.

Når omorganiseringen er implementert, vil FLO ha en effektiv forsyningstjeneste som vil være i stand til å understøtte Sjøforsvarets fartøyer på avtalt sted, til rett tid og til en riktig kostnad. Sammen med innføring av nytt og moderne sjøgående materiell, vil dette styrke Sjøforsvarets ivaretakelse av norske interesser også i Nord-områdene.