Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:823 (2004-2005)
Innlevert: 27.05.2005
Sendt: 27.05.2005
Besvart: 02.06.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Røros Elektrisitetsverk søknad om utbygging av Ormhaugfossen kraftverk er blitt avslått av NVE. En utbygging som klart ligger innenfor, både Regjeringens og Stortingets intensjoner om en satsing på små kraftverk.
Hva vil statsråden foreta seg for at denne planlagte utbyggingen kan raskt iverksettes, uten mer trenering fra NVE?

Begrunnelse

Utgangspunktet for søknaden om utbygging av Ormhaugfossen kraftverk ligger nedfelt i REVs strategiplan for perioden 2003-2007:

"Egenproduksjon av miljøvennlig energi skal øke minst i takt med forbruksøkningen i området".

I forhold til de signaler som både storting og regjering har gitt i forhold til satsing på små kraftverk for å stimulere til å styrke energibalansen, styrke forsyningssikkerheten og styrke lokalt næringsliv er Ormhaugfossen et typisk eksempel på en utbygging som oppfyller alle disse målsettingene.
Jeg finner det derfor noe merkelig når NVE velger ikke å ta hensyn til de eksisterende politiske signaler. I NVEs kommentarer finnes ikke vurderinger rundt de positive virkningene. NVE har heller ikke vurdert utbyggingen i forhold til de politiske signaler som er gitt.
Saken har vært ute på høring, ingen høringsinstanser, offentlig eller privat, foruten en hytteeier og NVE går imot utbyggingen. Det kan faktisk virke som at NVE ene og alene bygger sin motstand mot denne utbyggingen basert på en hytteeiers beskrivelse av forholdene rundt utbyggingen. Resten av lokalbefolkningens uttalelser er ikke vektlagt i noen grad.
Vedrørende inngrep i uberørt natur er det viktig å kunne påpeke at dette sannsynligvis ikke har noen verdi overhode av følgende årsaker:

- Det har vært kraftstasjon her tidligere (frem til 1955)
- Vannføringen i fossen er 100 pst. bestemt av Aursundreguleringen
- Området er brukt til industriavfallsplass for Røros Kobberverk
- Området er sterkt berørt av en jernbanefylling, riksveien og en kraftledning.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Røros Elektrisitetsverk har påklaget NVEs avslag på søknad om tillatelse til å bygge Ormhaugfossen kraftverk. Klagen er nå til sluttbehandling i departementet. Representanter fra departementet var på befaring ved Ormhaugfossen 12. mai. Jeg vil avgjøre saken i løpet av meget kort tid.