Skriftlig spørsmål fra Rune J. Skjælaaen (Sp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:824 (2004-2005)
Innlevert: 27.05.2005
Sendt: 27.05.2005
Besvart: 03.06.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Rune J. Skjælaaen (Sp)

Spørsmål

Rune J. Skjælaaen (Sp): Hva vil statsråden gjøre for at kartleggingen og overvåkingen av lakselus på Vestlandet kan fortsette?

Begrunnelse

Lakseoppdrettere i Hardanger har gjennom "Hardanger Fiskehelsenettverk" skjerpet innsatsen mot lakselus i mange år.
Næringen og andre aktører mener den overvåkingen som har pågått over flere år i form av telling av lakselus fra Egersund til Stad er avgjørende for å se om de tiltak næringen setter i verk for å redusere lakselusproblemet virker.
Ifølge fiskeriforvalteren hos fylkesmannen i Hordaland, har en uenighet mellom Direktoratet for naturforvaltning og Mattilsynet om hvem som skal betale kostnadene for denne overvåkingen ført til at dette arbeidet stopper opp.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Direktoratet for naturforvaltning har drevet lakselusovervåking og forvaltningsrettet FoU på dette området siden 1991. Formålet med arbeidet har vært å avklare om lakselus i oppdrett kunne være et problem for villaksen. Det er nå gjort undersøkelser i nær 15 år som dokumenterer sammenhengen mellom forekomstene av lus i oppdrett og lus på vill laksefisk.

Det vil imidlertid fortsatt være behov for overvåking av lakselus i ville bestander. Grunnen er ikke minst at dette gir oss viktig kunnskap om effekten av tiltak innen oppdrettsnæringen. Direktoratet for naturforvaltning har lagt til grunn at denne overvåkingen i grove trekk vil bli videreført og dekket opp gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for nasjonale laksefjorder og laksevassdrag. Koordineringsansvaret for dette programmet er lagt til Direktoratet for naturforvaltning, mens hver sektormyndighet vil ha ansvaret for overvåkingen på sitt ansvarsområde. Denne ansvarsfordelingen er også lagt til grunn i St.prp. nr. 79 (2001-2002) Om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder.

Jeg vil presisere at det videre ansvaret for å overvåke lakselus ligger hos Mattilsynet, med Fiskeri- og kystdepartementet som ansvarlig departementet. De berørte fagmyndighetene drøfter nå det videre samarbeidet om overvåkingen, og jeg har fått opplyst at Mattilsynet i disse dager vurderer overvåkingen av lakselus i inneværende år. Overvåkingsprogrammet for nasjonale laksevassdrag og laksefjorder vil bli fulgt opp i statsbudsjettene for årene fremover.