Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:826 (2004-2005)
Innlevert: 27.05.2005
Sendt: 27.05.2005
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 08.06.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Rådmannen i Tromsø, Steinar Rudaa, har gitt ordre om at ensengsrom skal omgjøres til tosengsrom med hensyn til kapasiteten.
Vil statsråden passivt la dette skje eller vil hun gripe inn og sette kommunen under administrasjon og ettersyn?

Begrunnelse

Rådmannen i Tromsø, Steinar Rudaa, har gitt ordre om et ensengsrom skal omgjøres til tosengsrom med hensyn til kapasiteten. Dette er stikk i strid mot Stortingets intensjoner og vedtak. I denne sammenheng kan det vises til at Stortinget så tidlig som i 1996 vedtok at alle hadde krav på enkeltrom. Videre behandlet Stortinget i eldrereformen og slo der fast det samme. Ut fra de økonomiske prioriteringer vi kjenner Tromsø har foretatt, er det kanskje på tid at staten kommer inn og tar ansvar for at alle innbyggere får de grunnleggende tjenestetilbud dekket.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Spørsmålet ble overført fra kommunal- og regionalministeren.

Handlingsplanen for eldreomsorgen ble inngangsatt i 1998 og planen har gitt resultater godt over måltallene. Den samlede investeringsrammen for planen har vært 32 mrd. kr i statlig tilskudd. I tillegg kommer de kommunale investeringene. Boligkapasiteten er økt og den bygningsmessige standarden er vesentlig bedret. Når utbyggingen og fornyelsen av boligmassen er avsluttet i 2007, sier prognosene at landets kommuner har 40 000 sykehjemsplasser og 26 000 plasser i omsorgsboliger. Eneromsdekningen var ved utgangen av 2004 på 92 pst. For å påse at målene til handlingsplanen oppnås rapporterer landets fylkesmenn to ganger i året til departementet hvordan pleie- og omsorgssituasjonen i kommunene er.

Det er landets kommuner som skal sørge for nødvendige helse- og sosialtjenester til de som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. I forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten heter det under § 3 at kommunene skal utarbeide skriftlig nedfelte prosedyrer for å sikre at brukerne får tilfredstilt grunnleggende behov. Med det menes bl.a. tilbud om eget rom ved langtidsopphold.

Etter det jeg har fått opplyst gjelder saken at Tromsø benytter ensengsrom for to personer til midlertidig korttidsopphold. Det er vurderingen av den enkeltes behov for nødvendig og forsvarlig hjelp som ligger til grunn for tildeling av tjenester. Brukernes behov for tjenester skal oppfylles uavhengig av hvor eller hvordan brukeren bor.

Departementet har ikke hjemmel til å sette kommunen under administrasjon på grunnlag av tjenesteutforming. Staten skal imidlertid gjennom Helsetilsynet i fylket føre tilsyn med at regelverket som gjelder for pleie- og omsorgstjenesten i kommunen blir anvendt riktig og vurdere om kommunen har opptrådt i samsvar med regelverket.

For å bedre tjenestene til brukerne har kommunene behov for gode systemer for å registrere uforsvarlige hendelser. Regjeringen og KS har inngått en forpliktende samarbeidsavtale om bedre kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. Et sentralt punkt i denne avtalen er at KS skal stimulere kommuner til å etablere kvalitetssystem som sikrer god internkontroll. Partene skal også i fellesskap legge til rette for bedre saksbehandling, organisering og ledelse i tjenestene.